ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

28/03/2013

 

ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง  รายชื่อผู้ชนะการประมูลประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  20/2556

จัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์กีฬา  จำนวน  4  รายการ  (ครั้งที่  2) 

……………………………..

 

              ตามประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง  ลงวันที่ 1 มีนาคม  2556 ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์กีฬา จำนวน  4 รายการ (ครั้งที่ 2)  ชุดที่ 2 รายการที่  3 , 4  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  20/2556  ลงวันที่ 1  มีนาคม  2556  มีผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ในวันที่  27  มีนาคม  2556  ดังต่อไปนี้

              1.  บริษัท อินครีซ  อินเตอร์กรุ๊ป  จำกัด

              2.  บริษัท  เอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง  จำกัด

              3.  บริษัท  เพลย์กราวน์แอนด์ฟิตเนสมาเก็ตติ้ง  จำกัด

 

              ผลการประมูลปรากฏว่า  บริษัท  อินครีซ  อินเตอร์  กรุ๊ป  จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล  ชุดที่  2  รายการที่  3 , 4  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  1,282,600  บาท  (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)                    

 

              จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

                             ประกาศ  ณ  วันที่   27   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2556

                                     

                                                         

                                                          ลงชื่อ...............................................ประธานกรรมการ

                                                                     (นางสาวพรทิพย์   สมรักษ์)      

 

                                                          ลงชื่อ................................................กรรมการ

                                                                   (ว่าที่  ร.ต. รพีภัทร์  สุขสมเกษม)

 

                                                          ลงชื่อ................................................กรรมการ

                                                                     (นายภาณุพงศ์  สุดรุ่ง)