จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมสะพานข้ามคลองพระพิมลราชา ช่วงหลังศาลเจ้าพ่อจุ้ย (ครั้งที่ 2)

08/09/2014