จ้างเหมาต่อเติมห้องทำงานหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และ ห้องหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (ครั้งที่ 3)

18/09/2014