ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างยกระดับถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 13 (ข้างส้วมสาธารณะ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)

23/04/2013