จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

01/12/2014