ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง ยกเลิกประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างยกระดับถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 13 (ข้างส้วมสาธารณะ)

09/05/2013