โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และปรับปรุงทางเท้า บริเวณถนนเทศบาล 17

29/01/2015