ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างยกระดับถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 13 (ข้างส้วมสาธารณะ) (ครั้งที่ 2)

17/06/2013