จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2558

06/02/2015