สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง เข้าสู่อาเซียน

10/03/2015