ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา)

30/03/2015