ประมูลจ้างเหมาโครงการจัดทำสื่อประชาสัมาพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาลเมืองบางบัวทองประจำปี 2558 (รายงานกิจการเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำปี 2557 และวารสารเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำปี 2558

03/04/2015