จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง โครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558

03/04/2015