ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม (สน.ศท.ส.10) โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา (ครั้งที่ 2)

23/04/2015