หัวข้อกระทู้ : การแจ้งลงทะเบียนผู้สูงอายุ

ตอบ

 • p_pongchai@hotmail.com
  2016-10-20 10:44:44
  น่าจะวันที่ 1-30 พ.ย. เหมือนกันทั่วประเทศครับ

ตอบ

 • bangbuathong2011@hotmail.com
  2016-10-28 14:57:30
  ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุ ครบ 60 ปีบริบรูณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบรูณ์แล้วมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านใหม่ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตุลาคม 2560 ถึง 2561) ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 1 และจุดบริการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ชุมชนเอื้ออาทร ชุมชนหงส์ประยูร ชุมชนจันทิมาธานี หมู่ 5 โสนลอย
  เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป) โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
  1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
  2.ทะเบียนบ้าน(ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา
  3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-5717673 ต่อ 1311