ทีมผู้บริหารเทศบาลเมืองบางบัวทอง

"พวกเรามีความยินดี พร้อมรับใช้พี่น้องประชาชนชาวบางบัวทอง พัฒนาเมืองบางบัวทองให้ เป็นสังคมเมืองที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ขอให้ทางพี่น้องประชาชนชาวเมืองบางบัวทอง รวมใจสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อเป็นส่วนร่วมในการพัฒนา เมืองบางบัวทอง ให้เป็นชุมชนแหล่งอาศัย ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ ที่ท่องเที่ยว และบริบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหารหลากชนิด ขอขอบพระคุณชาวพี่น้องเมืองบางบัวทอง"


ระบบบริการประชาชน

เทศบาลเมืองบางบัวทอง มีความยินดีในการรับใช้พี่น้องประชาชน "ชาวเมืองบางบัวทอง" ด้วยความใส่ใจเป็นห่วงพี่น้องเหมือนญาติมิตร ทางเทศบาลได้จัดทำระบบสารสนเทศ ในการติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ ภายในหน่วยงานสังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง เพื่อความสะดวกรวดเร็วและได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหาใหักับพี่น้องประชาชนชาวเมืองบางบัวทองทุกท่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยงานเทศบาล

Poll

เทศบาลเมืองบางบัวทองขอเชิญท่านร่วมแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินงานของเทศบาล

ระบบงานบริการประชาชน

เทศบาลเมืองบางบัวทอง มีความยินดีในการรับใช้พี่น้องประชาชน "ชาวเมืองบางบัวทอง" ด้วยความใส่ใจเป็นห่วงพี่น้องเหมือนญาติมิตร ทางเทศบาลได้จัดทำระบบสารสนเทศ ในการติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ ภายในหน่วยงานสังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง เพื่อความสะดวกรวดเร็วและได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหาใหักับพี่น้องประชาชนชาวเมืองบางบัวทองทุกท่าน

Poll

เทศบาลเมืองบางบัวทองขอเชิญท่านร่วมแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินงานของเทศบาล
615907
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1229
2431
3660
604342
4268
42249
615907

Your IP: 3.235.173.74
2022-10-03 12:18

รายงานกิจการเทศบาล

หนังสือรายงานกิจการประจำปีฉบับนี้ เป็นการสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของผลการปฏิบัติงาน กิจกรรม โครงการที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ระหว่างเทศบาลเมืองบางบัวทอง หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชน ในการตั้งใจสร้างสรรค์การพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กับการอนุรักษ์วัฒนธรรม รักษาธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของบ้านเมืองเราให้คงอยู่อย่างสง่างาม ได้มีการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี โดยมีการบริการสาธารณะที่ทันสมัย มีความสะดวกปลอดภัย ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ตรงตามความต้องการ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความน่าอยู่ และเป็นสุขขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่อง

ดวงตราและวิสัยทัศน์

ข้อมูลประวัติความเป็นมาของเทศบาลเมืองบางบัวทอง และดวงตราสัญลักษณ์

ดวงตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักณณ์ของเทศบาลคือ วงกลมชั้นใน เป็นรูปช้างหมอบเงยหน้า งวงชูดอกบัวมีรัศมีแผ่ออกจากดอกบัว วงกลมชั้นนอก มีข้อความสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทองอยู่ด้านบน ด้านล่างมีข้อความว่าจังหวัดนนทบุรี

14 มีนาคม พ.ศ. 2480

เทศบาลเมืองบางบัวทองจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2480
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2480
กำหนดท้องที่บางส่วนของตำบลบางบัวทอง และตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
seal-bbt.png

พื้นที่ของเทศบาล

1. ตำบลโสนลอย หมดทั้งตำบล
2. ตำบลบางบัวทอง พื้นที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3
3. ตำบลพิมลราช หมู่ที่ 1, 2, 3
4. ตำบลบางรักพัฒนา หมู่ที่ 1, 3, 5, 6 บางส่วน
5. ตำบลบางรักใหญ่ หมู่ที่ 1, 2, 6, 7 บางส่วน

ขุนพิทักษ์ปทุมมาศ

โดยมีขุนพิทักษ์ปทุมมาศ ซึ่งเดิมเป็นกำนันตำบลบางบัวทอง เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก และ
นายเลี้ยง ทองไฮ้ กับ หม่อมหลวงแจ่ม อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นเทศมนตรีคณะแรก
พ.ศ. 2538 โดยขยายเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองจาก 1 ตารางกิโลเมตร เป็น 13.5 ตารางกิโลเมตร

สถานะเทศบาลเมืองบางบัวทอง

สรุปข้อมูลพื้นฐานสถานะเทศบาลเมืองบางบัวทองโดยรวม

0
นายกเทศบาลเมืองบางบัวทอง
0
พื้นที่ทัั้งหมด 13.5 (ตารางกิโลเมตร)
0
จำนวนประชากร 50543 (คน)
0
เทศบาลมีอายุ 82 (ปี)

Search