กองช่าง

...

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมจราจร การบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางและป้ายจราจร งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานช่าง สุขาภิบาล การควบคุมและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ การควบคุมการขุดดินและถมดินตามกฎหมาย การบำบัดน้ำเสีย และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองช่าง แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่กำกับ สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรมและผังเมือง

1.1 งานวิศวกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา และการผังเมือง พิจารณาการจรวจสอบ ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัย วางโครงการก่อสร้าง ให้คำปรึกษาแนะนำในงานวิศวกรรมโยธา เช่น อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ อู่เรือหรือคานเรือ กำแพงคันดิน โครงสร้างสำหรับรองรับถังน้ำ ถังน้ำมัน ถังเก็บของไหล และสำรวจออกแบบ วิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรมโยธาและการผังเมืองเพื่อวางโครงการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมและการขนส่ง ทางหลวงเทศบาล ทางวิ่ง สระว่ายน้ำสาธารณะ งานผลิตน้ำประปา ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานสถาปัตยกรรมและผังเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมและผังเมืองหลายด้าน เช่น ตรวจสอบเกี่ยวกับการออกแบบ คำนวณโครงสร้าง เขียนแบบอาคารเพื่อการก่อสร้างและซ่อมแซม กำหนดแนวทางแก่สถาปนิกและวิศวกรเพื่ออกแบบอาคาร ตรวจพิจารณาและแก้ไข การออกแบบและการคำนวณโครงสร้าง ตรวจและควบคุมการออกแบบตกแต่งภายในอาคาร การประมาณราคาค่าก่อสร้าง ออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ตรวจและพิจารณาลงนามรับรองแบบอาคารของหน่วยงานต่างๆที่กำหนดไว้ในกฎหมาย เช่น แบบอาคารโรงเรียน โบสถ์มาตรฐาน ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3 งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการ งานด้านการเงิน งบประมาณ งานด้านพัสดุ งานด้านอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหา ควบคุมตรวจสอบการจัดงานต่างๆ ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ติดตามแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บเอกสารและเอกสารสำคัญของทางราชการ การดำเนินงานด้านพัสดุ กำหนดนโยบายแผนงานของส่วนราชการ ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายโยธา มีหน้าที่กำกับ สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานศูนย์เครื่องจักรกล งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ

2.1 ปฏิบัติงานสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานช่างด้านสาธารณูปโภคหลายอย่าง เช่น การควบคุมการก่อสร้างและบำรุงรักษา การวางโครงการก่อสร้าง การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานทาง สะพาน ท่อระบายน้ำ ช่องน้ำ อาคาร เขื่อน อาคารชลประทาน การประปา ท่าเทียบเรือและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง งานสำรวจและทดลองวัสดุ งานสำรวจข้อมูลตรวจทานแบบ ออกแบบด้านช่างโยธาเพื่อการสาธารณูปโภค ซ่อมสร้าง ควบคุมการใช้การบำรุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสวนสาธารณะหลายอย่าง เช่น การจัดสวนสาธารณะ สวนหย่อม สวนไม้ดอกไม้ประดับ ตัดแต่งต้นไม้ตามสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ ทางสาธารณะ งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ การดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และพันธุ์ไม้ต่างๆให้สมบูรณ์ กำจัดวัชพืชในที่หรือทางสาธารณะ จัดทำเรือเพาะชำพันธุ์ไม้และดูแลรักษาเรือนเพาะชำพร้อมขยายพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ การประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์ ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3 งานศูนย์เครื่องจักรกล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานศูนย์เครื่องจักรกลหลายอย่าง เช่น ตรวจ ทดสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา ประกอบ ติดตั้งเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องมือทุ่นแรงเครื่องใช้ กำหนดรายการจัดหา และประมาณราคาวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการดำเนินงาน ควบคุมการเดินของเครื่องยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น ตรวจรับและควบคุมการเบิกจ่าย การใช้ เก็บรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานรวมทั้งการควบคุม จัดทำสถิติและบันทึกประวัติการซ่อมและบำรุงรักษา ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.4 งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานช่างด้านจัดสถานที่และการไฟฟ้าหลายอย่าง เช่น ตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า คำนวณรายการและประมาณราคาในการดำเนินงาน ควบคุมตรวจสอบการใช้ การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.5 งานช่างสุขาภิบาล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลหลายอย่าง เช่น การออกแบบและคำนวณ พิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์วิจัย วางโครงการก่อสร้าง และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานสุขาภิบาล ระบบการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่เป็นของแข็งหรือของเหลวสำหรับบริเวณที่พักอาศัยหรือสำหรับชุมชนที่มีประชากรหนาแน่น ระบบการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่เป็นของแข็ง ของเหลว ก๊าซ ไอ เขม่า ควัน หรือฝุ่น สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพและอนามัยของคนในเขตเทศบาลโดยทางตรงหรือทางอ้อม วิเคราะห์ข้อมูลทางสุขาภิบาลที่เกี่ยวกับระบบประปา ระบบระบายน้ำโสโครก ระบบน้ำทิ้ง ระบบน้ำร้อนหรือระบบการใช้น้ำหมุนเวียนสำหรับอาคารพาณิชย์ สถานบริการหรือโรงงานอุตสาหกรรม ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

Search