กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

...

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชน งานแผนงานสาธารณสุข งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานเผยแพร่และฝึกอบรม งานเกี่ยวกับการให้บริการด้าน สาธารณสุข งานสัตวแพทย์ งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย การควบคุมและฟื้นฟูสุขภาพ การบริการและรักษาพยาบาล งานทันตสาธารณสุข งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ มอบหมาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่กำกับ สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานวางแผนงานสาธารณสุข และงานรักษาความสะอาด

1.1 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลและอนามัยหลายอย่าง ส่งเสริมและพัฒนาการสุขาภิบาล การอนามัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะสิ่งแวดล้อมทั่วๆไป อันมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค เช่นการตรวจชันสูตรโรค การตรวจบำบัดและรักษาผู้ป่วยโรคทางเดินอาหาร การส่งเสริมภาวะโภชนาการ การทำลายแหล่งแพร่เชื้อโรค กำจัดแมลงนำโรค การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานวางแผนงานสาธารณะสุข มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผนงานสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขขั้นมูลฐานของชุมชน ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะเกี่ยวกับการสาธารณะสุข การกำหนดมาตรฐานการสาธารณสุขและสุขาภิบาล เช่น การจัดการขยะมูลฝอย อุจจาระ การจัดการน้ำเสีย การควบคุมพาหะนำโรค การจัดหาน้ำดื่ม น้ำใช้ การสุขาภิบาลอาหาร สุขาภิบาลอาคารสถานที่ การสุขาภิบาลทั่วไปและเหตุรำคาญอื่นๆ การวางแผนการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมทางสาธารณสุขและสุขาภิบาล ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการสาธารณสุขเพื่อปรับปรุงมาตรฐานทางการสาธารณสุข ควบคุมการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3 งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลด้านความสะอาดอันเป็นผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น การจัดการขยะมูลฝอย การขนถ่ายขยะมูลฝอย อุจจาระ การจัดการน้ำเสีย การดูดลอกท่อระบายน้ำ การกำจัดวัชพืชบนทางเท้า ทางระบายน้ำและคูคลองต่างๆ ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีหน้าที่กำกับ สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบดูแลรับผิดชอบงานเผยแพร่และฝึกอบรม งานสัตวแพทย์ งานศูนย์บริการสาธารณสุขและงานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค

2.1 งานเผยแพร่และฝึกอบรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลและอนามัยหลายอย่าง ส่งเสริมและพัฒนาการสุขาภิบาล การอนามัยที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ ฝึกอบรม เกี่ยวกับสาธารณสุขขั้นมูลฐานและการส่งเสริมสุขภาพ จัดสัมมนาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรด้านการสาธารณสุข จัดนิทรรศการและบริการเผยแพร่ให้ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการด้านสาธารณสุขต่างๆ แก่ประชาชนเพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการสาธรณสุขชุมชน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การประเมินผลงานต่างๆ ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานสัตวแพทย์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสัตวแพทย์หลายอย่าง เช่น การตรวจและวินิจฉัยโรคสัตว์ การให้การรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย การสำรวจแหล่งที่เกิดโรคระบาด การศึกษา วิเคราะห์ ชันสูตรโรคสัตว์ ซึ่งเกิดจากเชื้อประเภทต่างๆ เช่น ไวรัส แบคทีเรียและปาราสิต ศึกษาวิจัย ค้นคว้าเพื่อป้องกันและกำจัดโรควางแผนและควบคุมการสำรวจโรคสัตว์และการทดลองให้ยากับโรคชนิดต่างๆ ตรวจควบคุมการนำเข้า – ส่งออกนอกเขตควบคุมซึ่งสัตว์และซากสัตว์ ดูแลการกักสัตว์ ตรวจสุขภาพความสมบูรณ์ของสัตว์ที่คอกพัก บรรทุกลำเลียงสัตว์ ออกสำรวจสัตว์และค้นหาโรค ฉีดวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า การตรวจควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์การให้คำแนะนำและตอบปัญหาแก่เจ้าของสัตว์เกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดสัตว์และการรักษาพยาบาลสัตว์ ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3 งานศูนย์บริการสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหลายอย่าง เช่น การพยาบาลดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดทั้งทางร่างกายและจิตใจ การฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วย การส่งเสริมให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย การเฝ้าระวังผู้ป่วย การประเมินสภาพและบันทึกรายงานอาการเปลี่ยนแปลงต่างๆ การตัดสินใจให้การพยาบาลผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินและรีบด่วน การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนหรือมีอาการหนัก การให้ยาและสารน้ำแก่ผู้ป่วย จัดทำรายงานการให้การรักษาพยาบาล งานทันตสาธารณสุข การช่วยแพทย์ในการบำบัดรักษาเพื่อการวินิจฉัยและบำบัดรักษา การใช้ยาระงับความรู้สึก การจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์การรักษาพยาบาลให้พร้อมใช้ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เช่น การวางแผน การสอน การแนะนำให้ผู้ป่วยที่มีอยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล การผดุงครรภ์ การช่วยเหลือส่งเสริมสุขภาพมารดา และทารก การบริการวางแผนครอบครัว การค้นคว้าปรับปรุงและกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.4 งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชน การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก การสุขาภิบาล การให้ภูมิคุ้มกันเพื่อควบคุมป้องกันโรคและงานทางระบาดวิทยา เช่น การสอบสวนภาวะเกิดโรคติดต่อ การรวบรวมและวิเคราะห์สถิติข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดโรค ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการระบาดของโรค การนิเทศงานทางระบาดวิทยา การสนับสนุนส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุขแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการบริหารงานและวิชาการสาธารณสุข เช่น การวางแผนปฏิบัติงาน การกำหนดวิธีการดำเนินงาน ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่กำกับ สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริหารงานทั่วไป และงานการเงินและบัญชี

3.1 งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการ งานด้านพัสดุ งานด้านอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหา ควบคุมตรวจสอบการจัดงานต่างๆ ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ติดตามแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บเอกสารและเอกสารสำคัญของทางราชการ การดำเนินงานด้านพัสดุ กำหนดนโยบายแผนงานของส่วนราชการ ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี หลายอย่าง เช่น รับจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน และสิ่งแทนตัวเงิน ตรวจสอบและเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารทางการเงินและบัญชี จัดทำและดำเนินการด้านงบประมาณ ทำบัญชีและทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินทั่วไปและนอกงบประมาณ ควบคุมการทำบุญชีบางประเภท รายงานแสดงฐานะทางการเงิน ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตรวจทานการตั้งฎีกาเบิกจ่าย จัดสรรงบประมาณ รายจ่ายตามยอดที่ได้รับอนุมัติแล้ว ตรวจสอบงบเดือน ทำรายงานการเงิน โต้ตอบหนังสือเกี่ยวกับการเงินการบัญชี การงบประมาณ ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

Search