สำนักการศึกษา

...

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา โดยให้มีส่วนบริหารการศึกษา ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ ฝ่ายกิจการโรงเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายแผนงานและโครงการ งานระบบสารสนเทศ งานงบประมาณ งานธุรการ หน่วยศึกษานิเทศก์ งานนิเทศการศึกษา งานประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

สำนักการศึกษา แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

1. ส่วนบริหารการศึกษา มีหน้าที่กำกับ สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบดูแลรับผิดชอบฝ่ายการเจ้าหน้าที่ งานการเจ้าหน้าที่ งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ ฝ่ายกิจการโรงเรียน งานการศึกษาประถมวัย งานโรงเรียน งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายวิชาการ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรและงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

1.1 งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบุคคลของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ (ภารโรง) และพนักงานจ้าง (งบประมาณอุดหนุน) การบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การพัฒนาและส่งส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ การดำเนินการขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทน การจัดทำทะเบียนประวัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติการรับราชการ การประเมินผลงานบุคคล และการขออนุมัติ วินิจฉัยและแก้ปัญหาขัดข้องในเรื่องเกี่ยวกับงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ก.ท. หรือมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้คำปรึกษาและนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ มีหน้าที่ จัดทำทะเบียนประวัติ บัติประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และใบควบบัตรของพนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างทางการศึกษา การพัฒนาบัคลากร เช่น การลาศึกษาต่อ การฝึกอบรมสัมมนาการศึกษา กาขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์ งานบำเหน็จบำนาญ พนักงานครูเทศบาลที่ลาออก เกษียณอายุราชการ/ตาย

ฝ่ายกิจการโรงเรียน

1.3 งานการศึกษาประถมวัย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐาน งานพัฒนาความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของเด็กอนุบาล 3 ขวบ ประสานงานชุมชนให้มีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กก่อนเข้าเรียนและส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นพื้นฐานในการเลี้ยงดูเด็กก่อนวันเรียน งานควบคุม จัดเตรียมและให้บริการวัสดุอุปกรณ์คู่มือครูสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เอกสารต่างๆ กฎระเบียบและนโยบายของราชการอันเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน งานส่งเสริมและปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียน งานสร้างสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน งานปลูกฝังวินัย และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.4 งานโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแล วางแผน รวบรวมข้อมูลสถิติของโรงเรียน งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กฎระเบียบและนโยบายของราชการอันเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน งานพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิกโรงเรียน งานควบคุม จัดเตรียมและให้บริการวัสดุ อุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน จัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครู ผู้ปกครองนักเรียน และมูลนิธิต่างๆ คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน การมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในโรงเรียน งานส่งเสริมและปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียน งานสร้างสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน งานปลูกฝังวินัน และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.5 งานกิจการนักเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจตราสอดส่งดูแลความประพฤติของนักเรียน เสนอแนะแนวทางการแก้ไขความประพฤติรายบุคคล สำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำรายงานสถิติข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนในเกณฑ์ และจำนวนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน แก้ไขปรับปรุงเสนอแนะ วางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนเป็นรายบุคคล งานลูกเสือ – เนตรนารี ยุวกาชาดและลูกเสือชาวบ้าน งานป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายวิชาการ

1.6 งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร มีหน้าที่จัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา การทดลองวิจัยทางการศึกษา จัดทำจัดหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อนักเรียนและผู้สอน จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดอบรมสัมมนา วิชาการประเมินผลทางการศึกษา วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนการใช้หลักสูตร งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.7 งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา มีหน้าที่สำรวจความต้องการและปัญหาด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ค้นคว้าทดลองและเผยแพร่เทคนิควิทยาการแผนใหม่ทางการศึกษา จัดหา จัดทำ ผลิตและบริการสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดทำศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา งานแนะแนวทางการศึกษา งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่กำกับ สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานในฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายฯ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม งานกิจการทางศาสนา งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายวางแผนและโครงการ งานวางแผนและโครงการ งานระบบสารสนเทศ งานงบประมาณ งานธุรการ

2.1 งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้แบบบริการแก่เด็กเยาวชน และประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ งานสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้และระดับการศึกษาของประชาชน งานสำรวจติดตามและพัฒนาการศึกษาแก่เด็กเร่ร่อนในเขตเทศบาล งานสำรวจรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ การศึกษาผู้ใหญ่ วิทยาลัยชุมชน การศึกษานอกระบบ นอกเหลือจากการศึกษาภาคบังคับ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา มีหน้าที่จัดตั้งและควบคุมการดำเนินงานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษาตามความพร้อมและความเหมาะสม งานควบคุมทะเบียนพัสดุ และทรัพย์สินของห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และสื่อเทคโนโลยีเครือข่ายทางการศึกษางานให้บริการและส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งวิชาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ งานจัดกิจกรรมต่างๆของห้องสมุด งานจัดแหล่งเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากเอกชน ประชาชนและองค์กรต่างๆ เพื่อสนับสนุนจัดกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานจัดให้บริการใช้พิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น งานจัดแหล่งเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น งานส่งเสริมมีส่วนร่วมจากเอกชนประชาชนและองค์การต่างๆเพื่อสนับสนุนกิจกรรมห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน

2.3 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจรวบรวมข้อมูลสถิติและประเมินผลเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน งานส่งเสริมพัฒนาเด็กเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแก่งชาติ งานควบคุมดูแลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2.4 งานกีฬาและนันทนาการ หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานให้บริการและพัฒนาศูนย์เยาวชน งานสำรวจและรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับงานกีฬาและนันทนาการ งานกำหนดแผนและการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน งานฝึกอบรมกีฬาให้เด็ก เยาวชนและประชาชน งานการขออนุญาตใช้อุปกรณ์กีฬาและสนามกีฬา งานส่งเสริมและพัฒนางานกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน งานกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคกลาง รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ งานส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนและครูโรงเรียนในเขตเทศบาล งานศูนย์พัฒนานันทนาการและกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาล งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

2.5 งานกิจการศาสนา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการศาสนา งานสำรวจข้อมูลศาสนาสถานภายในเขตเทศบาล ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชนรู้บทบาทหน้าที่ และประพฤติตนตามหลักธรรมคำสอนศาสนา จัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางศาสนา งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2.6 งานส่งเสริมประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการงานสำรวจข้อมูล ส่งเสริมและอนุรักษ์งานประเพณีท้องถิ่น และงานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น กำหนดแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น และงานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น งานส่งเสริมและพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น การดำเนินงานจัดกิจกรรมงานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย งานศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนในเขตเทศบาล งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายแผนงานและโครงการ

3.1 งานแผนงานและโครงการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานและโครงการของสำนักการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลเมืองบางบัวทอง งานรวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ กำหนดนโยบาย จัดทำแผนงานและโครงการของสำนักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด การดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติ งานติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา (ธรรมนูญโรงเรียน) งานประสานงาน การตรวจ ติดตามผลและประเมินผล การนำแผนงานโครงการด้านการศึกษาไปปฏิบัติ งานเผยแพร่เอกสารเพื่อรับการประเมินการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และงานเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3.2 งานระบบสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของสำนักงานศึกษา ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ กิจกรรม แผนงาน โครงการ สถิติการศึกษา งานวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำสถิติ งานพัฒนาและบริการระบบสารสนเทศทางการศึกษา งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3.3 งานงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและควบคุมงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง ค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของสำนักการศึกษา และพนักงานครูเทศบาลโรงเรียนในสังกัด เบิกจ่ายและควบคุมงบประมาณเงินสวัสดิการต่างๆของพนักงานครูเทศบาลโรงเรียนในสังกัด การเบิกจ่ายและควบคุมงบประมาณเงินอุดหนุนเกี่ยวกับข้าราชการบำนาญและเงินบำนาญข้าราชการครู เงิน ช.ค.บ. และค่ารักษาพยาบาล จัดทำทะเบียนและเก็บรักษาหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี รายงานเงินเพิ่มจากเงินบำนาญ 25% ส่งจังหวัด และสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญและรวบรวมรายละเอียด ช.พ.ค. ,ช.พ.ส. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี การขออนุมัติเบิกงานบำเหน็จ บำนาญและสวัสดิการให้ครูบำนาญและลูกจ้างประจำ จัดทำบัญชีถือจ่าย (จ.18) เบิกจ่ายเงินเดือนพนักงาน ครูเทศบาลตามบัญชีถือจ่าย (จ.18) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3.4 งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ รับส่งหนังสือ ลงทะเบียนหนังสือราชการทุกประเภท งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุของสำนักงานศึกษา มีหน้าที่จัดทำทะเบียนพัสดุและลงรายการรับ/จ่ายพัสดุ ควบคุมดูแล เก็บรักษาพัสดุทุกประเภท ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ตรวจสอบควบคุมและเก็บรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ของสำนักการศึกษาตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ เงินอุดหนุน/งบประมาณสำนักการศึกษา งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ จัดหา จัดซื้อ เบิกจ่าย ซ่อมแซมและบำรุงพัสดุ ตลอดจนจัดทำทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาใบสำคัญเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับพัสดุของทุกงาน ควบคุมยอดเงินงบประมาณคงเหลือทุกประเภทของแต่ละงานในสำนักงาน งานบริหารและควบคุมงบประมาณทุกประเภทของสำนักการศึกษา งานตรวจสอบภายในของสำนักการศึกษา การโอนงบประมาณรายจ่ายของสำนักการศึกษา งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานเกี่ยวกับให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่างๆ งานตรวจสอบแสดงรายการและเอกสารสำคัญของทางราชการ รวบรวมข้อมูลและจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของสำนักการศึกษา จัดเก็บเอกสาร ระเบียบ คำสั่ง ประกาศทุกงาน เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานครูเทศบาล และพนักงานสำนักการศึกษา เบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าถ่ายเอกสาร และอื่นๆ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4. หน่วยศึกษานิเทศก์

4.1 งานนิเทศการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนกำหนดแนวทางปฏิบัติงาน วินิจฉัยสั่งการ ประสานงาน และตรวจสอบ ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จัดทำมาตรฐานสถานศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนา 3 ปีเทศบาล (งานนิเทศการศึกษา) การวางแผนพัฒนาด้านวิชาการ งานทดลองวินิจฉัยพัฒนาการเรียนการสอน การนิเทศปรับปรุงการเรียนการสอน ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ จัดทำตำรา เอกสารทางวิชาการ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4.2 งานประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาและประเมินคุณภาพทางการศึกษา การควบคุมมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพทางการศึกษา งานวิเคราะห์ข้อมูล มาตรฐานการศึกษาจากการตรวจสอบมาตรฐานการศึกษา งานพัฒนาพนักงานครูเทศบาลด้านวิชาการ งานจัดนิทรรศการวิชาการเทศบาลและมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น การส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมวิชาการกับหน่วยงานอื่น งานพัฒนาศูนย์พัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม นันทนาการและกีฬา งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

5. สถานศึกษา มีผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ และบริหารจัดการเกี่ยวกับสถานศึกษา มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย และภาคบังคับ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

5.1 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

5.2 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา

5.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Search