เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
เอกสาร เทศบัญญัติ หน่วยงาน พ.ศ. วันที่
... เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2561 22/07/2019
... เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2561 22/07/2019
... เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่องกิจการตลาด พ.ศ. 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2560 22/07/2019
... เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2560 22/07/2019
... เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2541 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2541 22/07/2019
... เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่องการจัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. 2541 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2541 22/07/2019
... เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2541 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2541 22/07/2019
... เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2541 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2541 22/07/2019
... เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่องสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2541 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2541 22/07/2019

Search