นโยบายผู้บริหาร


1.นโยบายด้านคุณภาพชีวิต
1.1 ด้านการศึกษา
เทศบาลเมืองบางบัวทองจะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบการศึกษาของท้องถิ่นให้มีคุณภาพมาตรฐาน และทิศทางเดียวกันโดยเป็นการยกระดับการศึกษาให้มีความเท่าเทียมและมาตรฐานตามที่รัฐบาลกำหนดรวมทั้งความเท่าเทียมของโอกาสเด็ก และเยาวชนจะต้องได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยมี เป้าหมาย ให้เยาวชนในท้องถิ่น มีคุณภาพและคุณธรรมอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมอันดีงามมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาช่วยเสริมในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ด้วยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนการจัดห้องสมุดประชาชนที่มีมาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบอย่างมีคุณภาพ

1.2 ด้านความมั่นคงของชีวิตและสังคม
ส่งเสริมให้ความสำคัญโดยเสมอภาคและเท่าเทียมกันทั้งเด็ก สตรีผู้สูงอายุ คนพิการผู้ด้อยโอกาส อีกทั้งการส่งเสริมอาชีพให้แก่บุคคลทุกระดับความสนใจให้เป็นอาชีพหลักในการเสริมรายได้และการดำรงอยู่โดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียงจัดให้มีการดูแลด้านสุขภาพประชาชนในเชิงรุกลดการบำบัดรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ และหันมา ให้ความสนใจด้านธรรมชาติบำบัดสร้างสภาพแวดล้อมของเมืองให้เป็นเมืองแห่งความร่มรื่นน่าอยู่อาศัยด้วยการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ มีเอกลักษณ์ของเมืองส่งเสริมการสร้างแหล่งพัฒนา ร่างกายและจิตใจ เช่น การสร้างสถานที่ออกกำลังกายธรรมชาติ แหล่งธรรมะพัฒนาจิตใจ หรือธรรมะบำบัด เป็นต้นส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งสามารถดูแลสมาชิกในครอบครัวได้อย่างมี คุณภาพ ชุมชนปลอดจากยาเสพติดเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดี ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจขยายฐานการให้เบี้ยยังชีพแก่คนชรา ผู้สูงอายุ ยกมาตรฐานของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลให้มีคุณภาพในการดูแลรักษาและการป้องกันให้ทัดเทียมกับโรงพยาบาลชุมชนจัดบริการรับส่งผู้ป่วย เพื่อส่งต่อในการรักษาพยาบาล

2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สร้างเครือข่ายถนนเพื่อเชื่อมโยงกับถนนสายหลักเพื่อลดปัญหาการจราจรแออัดในเขตเทศบาลพร้อมทั้งการเพิ่มขยายถนนเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองและชุมชนสร้างเขื่อน ประตูน้ำในคลองสายหลักเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังอย่างถาวรจัดระบบการขนส่งมวลชน เพื่อรองรับการขยายต่อของรถไฟฟ้ารวมทั้งการปรับภูมิทัศน์ของเมืองให้มีเอกลักษณ์ ขยายเขตบริการไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งการจัดระบบสายไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามติดตั้งระบบประปาบริการน้ำดื่มสะอาดตามจุดต่างๆ ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน รวมทั้งป้ายบอกทางให้สวยงามชัดเจน

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
ปรับปรุง พัฒนาตลาดบางบัวทองให้เป็นศูนย์กลางในด้านการค้าขายสินค้าทั้งปลีกและส่ง รวมทั้งผลิตผลของเกษตรกรและสินค้าชุมชนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อรองรับแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล ด้วยการส่งเสริมสินค้าชุมชน (OTOP) ให้มีมาตรฐานพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพและมีความเท่าเทียมรวมทั้งการสร้างแรงจูงใจต่อความสามารถในการเสียภาษีท้องถิ่นส่งเสริมและร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาธุรกิจการบริการจัดศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าคุณภาพ ราคาถูก ที่จำเป็นเพื่อลดภาระการใช้สินค้าฟุ่มเฟือย เสริมสร้างความน่าอยู่ของเมืองเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนในธุรกิจบริการหรือสินค้าบริโภคและเร่งสร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยว

4. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และภาคเอกชนเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ อาทิเช่น ลดปริมาณขยะมูลฝอยความสะอาดของน้ำในคูคลอง ควบคุมลดภาวะทางอากาศ โดยธรรมชาติบำบัด ขยะน้ำเสียที่เกิดจากการผลิตและการบริโภคโดยเฉพาะการเร่งสร้างบ่อดักไขมันในครัวเรือนอย่างจริงจังการคัดแยกขยะและการลดปริมาณขยะจัดให้มีการป้องกันสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ลดโลกร้อน)ด้วยการสร้างความตระหนักต่อ ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากมนุษย์สร้างความร่มรื่นด้วยการปลูกต้นไม้

5. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี
จัดการบริหารโดยเน้นหลักนิติธรรม คุณธรรมเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ภายใต้แผนชุมชน แผนพัฒนาเทศบาลเพื่อการพัฒนาอย่างมีทิศทางพัฒนาระบบงานและสมรรถนะของข้าราชการและลูกจ้างทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ และลูกจ้างให้ดีขึ้น ด้วยการจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆอาทิเช่น ที่พักอาศัย เป็นต้น เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณภาพจริยธรรมปฏิบัติงานภายใต้กรอบของกฎหมาย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและเสมอภาค

6. นโยบายด้านการฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการท่องเที่ยว
สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของไทย และอนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรมประเพณีของบางบัวทองให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เช่น ประเพณีแห่เจ้าพ่อจุ้ย ประเพณีกินเจ ฯลฯ ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ศาสนาวัฒนธรรมของเมืองบางบัวทองและเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. เพื่อให้ “บางบัวทอง” เป็นเมืองอยู่สบายของคนทุกชนชั้น
2. เพื่อให้ “บางบัวทอง” เป็นเมืองแห่งความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อให้ “บางบัวทอง” เป็นเมืองแห่งความมั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. เพื่อให้ “บางบัวทอง” เป็นเมืองสีเขียว มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

Search