รายงานสถานะการเงินการคลัง

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
เอกสาร รายรับ-รายจ่าย หน่วยงาน ปี วันที่
... รายรับ-รายจ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2561 กองคลัง 2561 28/09/2019
... รายรับ-รายจ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2561 กองคลัง 2561 28/09/2019
... รายรับ-รายจ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม 2562 กองคลัง 2562 28/09/2019
... รายรับ-รายจ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 กองคลัง 2562 28/09/2019
... รายรับ-รายจ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2562 กองคลัง 2562 28/09/2019
... รายรับ-รายจ่ายเงินสด ประจำเดือน เมษายน 2562 กองคลัง 2562 28/09/2019
... รายรับ-รายจ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 กองคลัง 2562 28/09/2019
... รายรับ-รายจ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2562 กองคลัง 2562 28/09/2019
... รายรับ-รายจ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 กองคลัง 2562 28/09/2019
... รายรับ-รายจ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 2562 กองคลัง 2562 28/09/2019
เอกสาร งบทดลอง หน่วยงาน ปี วันที่
... งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 กองคลัง 2561 28/09/2019
... งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 กองคลัง 2561 28/09/2019
... งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562 กองคลัง 2562 28/09/2019
... งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 กองคลัง 2562 28/09/2019
... งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562 กองคลัง 2562 28/09/2019
... งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562 กองคลัง 2562 28/09/2019
... งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 กองคลัง 2562 28/09/2019
... งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 กองคลัง 2562 28/09/2019
... งบทดลอง ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 กองคลัง 2562 28/09/2019
... งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 กองคลัง 2562 28/09/2019

Search