กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
เอกสาร ประกาศ วัน เดือน ปี กฎกระทรวงและระเบียบ
... พระราชบัญญัติ 16 เม.ย. 2562 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
... พระราชกฤษฎีกา 30 เม.ย. 2562 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
... พระราชกฤษฎีกา 9 ต.ค. 2546 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
... พระราชบัญญัติ 11 ต.ค. 2545 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545
... พระราชบัญญัติ 22 ม.ค. 2558 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
... พระราชบัญญัติ 11 พ.ย. 2542 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
... พระราชบัญญัติ 13 ก.พ. 2496 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
... พระราชบัญญัติ 18 พ.ย. 2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
... พระราชบัญญัติ 21 ส.ค. 2534 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
... พระราชบัญญัติ 27 ก.ย. 2539 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
... ราชกิจจานุเบกษา 23 ก.ย. 2548 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
... ราชกิจจานุเบกษา 6 เม.ย. 2560 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น

Search