วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

เทศบาลเมืองบางบัวทอง เป็นเมืองแห่งความสุขและอยู่สบาย ภายใต้แนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”


เทศบาลเมืองบางบัวทอง มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงได้กำหนดเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ บรรลุตามพันธกิจ ดังนี้

1. เทศบาลเมืองบางบัวทอง เป็นเมืองแห่งความมั่นคง ปลอดภัยเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพและที่อยู่อาศัยที่สะอาด ปลอดภัย
2. เทศบาลเมืองบางบัวทอง เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวชุมชนเข้มแข็ง มีความมั่นคงด้านอาชีพ สวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เทศบาลเมืองบางบัวทองเมืองแห่งความสันติสุขประชาชนมีความสามัคคีเอื้ออาทรซึ่งกัน และกัน
4. เทศบาลเมืองบางบัวทอง เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวมีการลงทุนด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น


1.นโยบายด้านคุณภาพชีวิต
1.1 ด้านการศึกษา
เทศบาลเมืองบางบัวทองจะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบการศึกษาของท้องถิ่นให้มีคุณภาพมาตรฐาน และทิศทางเดียวกันโดยเป็นการยกระดับการศึกษาให้มีความเท่าเทียมและมาตรฐานตามที่รัฐบาลกำหนดรวมทั้งความเท่าเทียมของโอกาสเด็ก และเยาวชนจะต้องได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยมี เป้าหมาย ให้เยาวชนในท้องถิ่น มีคุณภาพและคุณธรรมอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมอันดีงามมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาช่วยเสริมในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ด้วยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนการจัดห้องสมุดประชาชนที่มีมาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบอย่างมีคุณภาพ

1.2 ด้านความมั่นคงของชีวิตและสังคม
ส่งเสริมให้ความสำคัญโดยเสมอภาคและเท่าเทียมกันทั้งเด็ก สตรีผู้สูงอายุ คนพิการผู้ด้อยโอกาส อีกทั้งการส่งเสริมอาชีพให้แก่บุคคลทุกระดับความสนใจให้เป็นอาชีพหลักในการเสริมรายได้และการดำรงอยู่โดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียงจัดให้มีการดูแลด้านสุขภาพประชาชนในเชิงรุกลดการบำบัดรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ และหันมา ให้ความสนใจด้านธรรมชาติบำบัดสร้างสภาพแวดล้อมของเมืองให้เป็นเมืองแห่งความร่มรื่นน่าอยู่อาศัยด้วยการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ มีเอกลักษณ์ของเมืองส่งเสริมการสร้างแหล่งพัฒนา ร่างกายและจิตใจ เช่น การสร้างสถานที่ออกกำลังกายธรรมชาติ แหล่งธรรมะพัฒนาจิตใจ หรือธรรมะบำบัด เป็นต้นส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งสามารถดูแลสมาชิกในครอบครัวได้อย่างมี คุณภาพ ชุมชนปลอดจากยาเสพติดเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดี ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจขยายฐานการให้เบี้ยยังชีพแก่คนชรา ผู้สูงอายุ ยกมาตรฐานของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลให้มีคุณภาพในการดูแลรักษาและการป้องกันให้ทัดเทียมกับโรงพยาบาลชุมชนจัดบริการรับส่งผู้ป่วย เพื่อส่งต่อในการรักษาพยาบาล

2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สร้างเครือข่ายถนนเพื่อเชื่อมโยงกับถนนสายหลักเพื่อลดปัญหาการจราจรแออัดในเขตเทศบาลพร้อมทั้งการเพิ่มขยายถนนเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองและชุมชนสร้างเขื่อน ประตูน้ำในคลองสายหลักเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังอย่างถาวรจัดระบบการขนส่งมวลชน เพื่อรองรับการขยายต่อของรถไฟฟ้ารวมทั้งการปรับภูมิทัศน์ของเมืองให้มีเอกลักษณ์ ขยายเขตบริการไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งการจัดระบบสายไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามติดตั้งระบบประปาบริการน้ำดื่มสะอาดตามจุดต่างๆ ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน รวมทั้งป้ายบอกทางให้สวยงามชัดเจน

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
ปรับปรุง พัฒนาตลาดบางบัวทองให้เป็นศูนย์กลางในด้านการค้าขายสินค้าทั้งปลีกและส่ง รวมทั้งผลิตผลของเกษตรกรและสินค้าชุมชนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อรองรับแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล ด้วยการส่งเสริมสินค้าชุมชน (OTOP) ให้มีมาตรฐานพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพและมีความเท่าเทียมรวมทั้งการสร้างแรงจูงใจต่อความสามารถในการเสียภาษีท้องถิ่นส่งเสริมและร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาธุรกิจการบริการจัดศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าคุณภาพ ราคาถูก ที่จำเป็นเพื่อลดภาระการใช้สินค้าฟุ่มเฟือย เสริมสร้างความน่าอยู่ของเมืองเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนในธุรกิจบริการหรือสินค้าบริโภคและเร่งสร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยว

4. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และภาคเอกชนเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ อาทิเช่น ลดปริมาณขยะมูลฝอยความสะอาดของน้ำในคูคลอง ควบคุมลดภาวะทางอากาศ โดยธรรมชาติบำบัด ขยะน้ำเสียที่เกิดจากการผลิตและการบริโภคโดยเฉพาะการเร่งสร้างบ่อดักไขมันในครัวเรือนอย่างจริงจังการคัดแยกขยะและการลดปริมาณขยะจัดให้มีการป้องกันสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ลดโลกร้อน)ด้วยการสร้างความตระหนักต่อ ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากมนุษย์สร้างความร่มรื่นด้วยการปลูกต้นไม้

5. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี
จัดการบริหารโดยเน้นหลักนิติธรรม คุณธรรมเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ภายใต้แผนชุมชน แผนพัฒนาเทศบาลเพื่อการพัฒนาอย่างมีทิศทางพัฒนาระบบงานและสมรรถนะของข้าราชการและลูกจ้างทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ และลูกจ้างให้ดีขึ้น ด้วยการจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆอาทิเช่น ที่พักอาศัย เป็นต้น เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณภาพจริยธรรมปฏิบัติงานภายใต้กรอบของกฎหมาย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและเสมอภาค

6. นโยบายด้านการฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและการท่องเที่ยว
สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของไทย และอนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรมประเพณีของบางบัวทองให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เช่น ประเพณีแห่เจ้าพ่อจุ้ย ประเพณีกินเจ ฯลฯ ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ศาสนาวัฒนธรรมของเมืองบางบัวทองและเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. เพื่อให้ “บางบัวทอง” เป็นเมืองอยู่สบายของคนทุกชนชั้น
2. เพื่อให้ “บางบัวทอง” เป็นเมืองแห่งความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อให้ “บางบัวทอง” เป็นเมืองแห่งความมั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. เพื่อให้ “บางบัวทอง” เป็นเมืองสีเขียว มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน


ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบางบัวทอง
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เทศบาลเมืองบางบัวทอง คำนึงถึงความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับประเทศ ระดับภาค ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัด ในการใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์จัดลำดับความสำคัญของการพัฒนา ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) เป็นแนวทางที่มุ่งเน้นให้เกิดการแก้ปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมากที่สุด เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอยู่สบายของคนทุกชนชั้น
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของเมือง เพื่อเป็นการวางรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เทศบาลเมืองบางบัวทองจึงมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางในการให้บริการในทุกด้านจึงได้มีการดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆ แม้ในบางทีอาจส่งผลกระทบกับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการสัญจรที่ไม่สะดวก ทำให้เกิดปัญหารถติดขัด หรือแม้แต่ภาวะทางอากาศอาจมีฝุ่นละออง แต่หลังจากที่ได้ดำเนินการพัฒนาแล้วสิ่งที่ตามมาคือประชาชนได้รับความสะดวกสบาย นั้นคือผลระยะยาวที่เราจะได้รับจากสิ่งที่เราได้ดำเนินการทำ นอกจากนี้ในด้านการฟื้นศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และการท่องเที่ยว เทศบาลได้มีการจัดกิจกรรมและงานประเพณีต่างๆ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามสืบไป

เป้าหมาย
เพื่อพัฒนาด้านความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความมั่นคง ปลอดภัยเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและที่อยู่อาศัยที่สะอาด ปลอดภัย
กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา
1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม และการผังเมืองเพื่อรองรับการเป็นประตูสู่จตุรทิศ
2. การวางแผน การสร้าง การพัฒนา และส่งเสริมการลงทุนพณิชยกรรม ระบบเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม
3. การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. การบริหารจัดการเทศบาลให้เป็นองค์กรที่ทันสมัยมีขีดสมมรรถนะสูงมีมาตรฐานและมีการ บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเป็นเลิศโดยการบริการสาธารณะโดยยึด หลักธรรมมาภิบาล ในการบริหารงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านคุณภาพชีวิตเทศบาลเมืองบางบัวทองได้มุ่งเน้นให้การศึกษากับเด็กเล็กตั้งแต่วัย 2 ขวบจนถึงในระดับมัธยมปลาย พร้อมทั้งขยายพื้นที่การศึกษาให้ครอบคลุมและเพียงพอกับความต้องการของเด็กนักเรียนในเขตเทศบาล โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาด้านสาธารณสุขเทศบาลมีการจัดอบรมให้ความรู้กับ อสม.ในด้านต่างๆ เพื่อให้กลุ่ม อสม.เป็นอีกกำลังในการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ที่อาจเกิดกับประชาชนในเขตเทศบาลได้ นอกจากนี้ยังจัดตั้งชมรมออกำลังกายเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพและชีวิตที่ดี

เป้าหมาย
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวชุมชนเข้มแข็ง มีความมั่นคงด้านอาชีพ สวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา
1. การพัฒนาชุมชน สังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
2. การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. การส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การพัฒนา การกีฬาและนันทนาการ
4. การพัฒนาด้านสาธารณสุขโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความมั่งคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้เทศบาลเมืองบางบัวทองต้องให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้น ทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทยมากขึ้น ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย อาจจะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นอย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหา คนจะทำผิดกฎหมายมากขึ้น เนื่องจากไม่รู้กฎหมาย

เป้าหมาย
เพื่อพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และให้เกิดความสันติสุขประชาชนมีความสามัคคีเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา
1. การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการ เสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติสุขในสังคมไทย
2. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
3. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเป็นเมืองสีเขียว มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ด้านการรักษาความสะอาด การจัดเก็บขยะมูลและสิ่งปฏิกูลและมลพิษต่างๆ ซึ่งเทศบาลเมืองบางบัวทองได้ดำเนินการทุกๆ ด้านเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ไม่ว่าเป็นรณรงค์รักษาความสะอาด การจัดโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลที่ได้ประชาชนได้ให้ความร่วมมือที่จะพัฒนาเริ่มจากหน้าบ้านของเราเอง จากการทำความสะอาดในชุมชน และขยายไปถึงชุมชนใกล้เคียงมีเพียงส่วนน้อยที่อาจจะไม่สามารถกำจัดได้ทางเทศบาลก็จะผู้ดำเนินการเอง

เป้าหมาย
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ การค้า มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา
1. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. การรักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลพิษต่างๆ
3. การพัฒนาพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ

Search