สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้ง

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ที่ อาคารเลขที่ 4 หมู่ที่ 2 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 25 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 33 นาที อยู่ห่างจาก จังหวัดนนทบุรี ประมาณ 14 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 20 นาที และอยู่ห่างจากตัว อำเภอบางบัวทอง ประมาณ 9.9 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 18 นาที มีเนื้อที่ 13.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 10.43 ไร่ ตั้งอยู่บนละติจูดที่ 13.909973 ลองติจูดที่ 100.426057

... ...

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

เทศบาลเมืองบางบัวทอง มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ระดับความสูงของพื้นดิน เฉลี่ยประมาณ 2 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีลำคลองไหลผ่านหลายสายใช้ในการสัญจรไปมาภายในชุมชนและระหว่างชุมชนใกล้เคียงเชื่อมโยงติดต่อกัน ฤดูน้ำหลากมักประสบปัญหาน้ำท่วมเกือบทุกปี

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบด้วย ฤดูฝน ฤดูหนาวและฤดูร้อน เนื่องจากลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีความแตกต่างของระดับพื้นดินเพียงเล็กน้อย สภาพภูมิอากาศจึงมีลักษณะค่อนข้างสม่ำเสมอตลอดพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 25 °c และอุณหภูมิ 38°c

1.4 ลักษณะของดิน

ลักษณะการใช้ที่ดินภายในพื้นที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง สามารถแบ่งตามลักษณะกลุ่มแยกประเภท ของดิน GREAT GROUP ได้ 3 กลุ่ม คือ ดินชุดบางกอก ดินชุดบางเขน ดินชุดธนบุรี ซึ่งมีความเหมาะสมสำหรับเพาะปลูกพืชต่างๆ และสวนผลไม้ เช่น มะม่วง กล้วย ทุเรียน กระท้อน ส้ม มังคุด ฯลฯ รวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับ เทศบาลเมืองบางบัวทอง มีเนื้อที่ทั้งหมด 9,800 ไร่ จำแนกลักษณะการใช้ที่ดิน ประเภทต่างๆ ในเขตพื้นที่โดยประมาณ ได้ดังนี้

พื้นที่เกษตรกรรม 640 ไร่
พื้นที่พักอาศัย 6,500 ไร่
พื้นที่พาณิชยกรรม 940 ไร่
พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ 280 ไร่
พื้นที่ตั้งสถานศึกษา 320 ไร่
พื้นที่สวนสาธารณะ/นันทนาการ 490 ไร่
พื้นที่ว่าง 495 ไร่
พื้นที่อุตสาหกรรม 135 ไร่

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

เทศบาลเมืองบางบัวทอง มีลำคลองที่ใช้ในการสัญจรไปมาและทำการเกษตร ภายในชุมชน และระหว่างชุมชนใกล้เคียง จำนวน ๑๓ สาย แบ่งออกเป็น

คลองสายหลัก จำนวน 1 สาย ได้แก่ 1. คลองพระพิมล

คลองสายย่อย จำนวน ๑๒ คลอง ได้แก่ 1. คลองผู้ใหญ่จง 2. คลองบ้านกล้วย 3. คลองบางไผ่ 4. คลองงิ้วค่อม 5. คลองถนน 6. คลองบางพลู 7. คลองตะเคียน 8. คลองใหญ่ 9. คลองบ้านกลางคอน 10. คลองสามวัง 11. คลองเขมร 12. คลองขวางศาลา

2. ด้านการเมืองการปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา กำหนดท้องที่บางส่วนของตำบล บางบัวทอง และตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ให้มีฐานะเป็นเทศบาลเมือง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2480 มีอาณาเขต 1 ตารางกิโลเมตร และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมือง บางบัวทอง ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 22 ก. ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2538 ขยายอาณาเขตเป็น 13.5 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล 19 หมู่บ้าน 63 ชุมชน ได้แก่

ตำบลโสนลอย หมู่ที่ 1 - 5
ตำบลบางบัวทอง หมู่ที่ 1,2,3 บางส่วน
ตำบลพิมลราช หมู่ที่ 1,2,3 บางส่วน
ตำบลบางรักพัฒนา หมู่ที่ 1,3,5,6 บางส่วน
ตำบลบางรักใหญ่ หมู่ที่ 1,2,6,7 บางส่วน

2.2 การเลือกตั้ง

เทศบาลเมืองบางบัวทอง มีเขตเลือกตั้ง 3 เขตและหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 58 หน่วย ดังนี้

ตำบลโสนลอย มีหน่วยเลือกตั้ง 13 หน่วย
ตำบลบางบัวทอง มีหน่วยเลือกตั้ง 8 หน่วย
ตำบลพิมลราช มีหน่วยเลือกตั้ง 5 หน่วย
ตำบลบางรักพัฒนา มีหน่วยเลือกตั้ง 28 หน่วย
ตำบลบางรักใหญ่ มีหน่วยเลือกตั้ง 5 หน่วย

จำนวนประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

จำนวนประชากร (คน) ชาย หญิง รวม
ตำบลโสนลอย (หมู่ 1-5) 3,195 3,854 7,049
ตำบลบางบัวทอง (หมู่1,2,3บางส่วน) 2,665 3,254 5,919
ตำบลพิมลราช(หมู่ 1,2,3 บางส่วน) 1,747 2,214 3,961
ตำบลบางรักพัฒนา (หมู่ 1,3,5,6 บางส่วน) 9,367 11,644 21,011
ตำบลบางรักใหญ่ (หมู่ 1,2,6,7 บางส่วน) 1,233 1,554 2,787
รวม 18,207 22,520 40,727
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2562)


3. ประชากร

...

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

เทศบาลเมืองบางบัวทอง มีประชากรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 ตามประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง รวมทั้งสิ้น 50,495 คน เป็นชาย 23,225 คน เป็นหญิง 27,270 คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 3,735 คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน 25,269 ครัวเรือน (หลัง) ทั้งนี้ยังไม่รวมประชากรแฝงอีกประมาณ 10,418 คน

ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวนประชากรของเทศบาลเมืองบางบัวทอง ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2562

จำนวนประชากรแยกสถานะของบุคคล/สัญชาติ ชาย หญิง รวม
1. ผู้ที่มีสัญชาติไทย 23,376 27,367 50,743
2. ผู้ที่มีสัญชาติจีน 53 38 95
3. ผู้ที่มีสัญชาติอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ไทย 307 244 551
4. ผู้ที่มีสัญชาติอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ไทย/จีน 250 206 456
5. ทุกสัญชาติ 23,683 27,611 51,294

ตารางเปรียบเทียบจำนวนประชากร

แยกตามรายพื้นที่
ประเภทตำบล พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
โสนลอย 4,148 4,654 4,138 4,707 4,135 4,774
บางบัวทอง 3,501 4,028 3,504 4,033 3,487 4,073
พิมลราช 2,201 2,645 2,204 2,641 2,206 2,607
บางรักพัฒนา 11,780 14,061 11,713 13,942 11,488 13,737
บางรักใหญ่ 1,595 1,885 1,579 1,860 1,559 1,844
รวม 23,225 27,270 23,138 27,183 22,875 27,035
รวมทั้งหมด 50,495 50,321 49,910

แยกตามจำนวนครัวเรือน
จำนวนครัวเรือน (หลัง) พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560
ตำบลโสนลอย 4,900 4,618 4,530
ตำบลบางบัวทอง 7,075 6,828 6,263
ตำบลพิมลราช 9,252 9,034 8,603
ตำบลบางรักพัฒนา 21,227 20,480 19,981
ตำบลบางรักใหญ่ 21,227 20,480 19,981
รวม 21,227 20,480 19,981

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

จำนวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุ ชาย หญิง รวม
1. เป็นบุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้ง อายุ 15 ปี 15,288 18,805 34,093
2. เป็นบุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้ง อายุ 18 ปี 14,531 17,988 32,519
3. เป็นบุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้ง อายุ 20 ปี 14,531 17,988 32,519
4. เป็นบุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร 236 0 236
5. เป็นบุคคลที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร 257 0 257

จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)

ช่วยอายุ (ปี) ชาย (ปี) หญิง (ปี) รวม (ปี)
อายุน้อยกว่า 1 ปี 214 177 391
อายุ 1 ปี 200 206 406
อายุ 2 ปี 232 207 439
อายุ 3 ปี 243 219 462
อายุ 4 ปี 240 226 466
อายุ 5 ปี 233 237 470
อายุ 6 ปี 294 309 603
อายุ 7 ปี 297 272 569
อายุ 8 ปี 261 279 540
อายุ 9 ปี 295 272 567
อายุ 10 ปี 302 278 580
อายุ 11 ปี 274 261 535
อายุ 12 ปี 279 278 557
อายุ 13 ปี 287 263 550
อายุ 14 ปี 277 284 561
อายุ 15 ปี 283 297 580
อายุ 16 ปี 299 294 593
อายุ 17 ปี 264 277 541
อายุ 18 ปี 281 310 591
อายุ 19 ปี 313 278 591
อายุ 20 ปี 306 298 604
อายุ 21 ปี 295 351 646
อายุ 22 ปี 356 339 695
อายุ 23 ปี 324 370 694
อายุ 24 ปี 377 391 768
อายุ 25 ปี 329 364 693
อายุ 26 ปี 343 390 733
อายุ 27 ปี 359 377 736
อายุ 28 ปี 346 372 718
อายุ 29 ปี 333 363 696
อายุ 30 ปี 319 375 694
อายุ 31 ปี 283 339 621
อายุ 32 ปี 321 328 649
อายุ 33 ปี 327 362 689
อายุ 34 ปี 304 382 686
อายุ 35 ปี 33 371 704
อายุ 36 ปี 363 428 791
อายุ 37 ปี 387 432 819
อายุ 38 ปี 381 473 854
อายุ 39 ปี 343 474 817
อายุ 40 ปี 382 463 845
อายุ 41 ปี 371 442 813
อายุ 42 ปี 404 476 880
อายุ 43 ปี 364 409 773
อายุ 44 ปี 349 466 815
อายุ 45 ปี 335 402 737
อายุ 46 ปี 369 462 831
อายุ 47 ปี 376 465 841
อายุ 48 ปี 369 479 848
อายุ 49 ปี 360 458 818
อายุ 50 ปี 422 510 932
อายุ 51 ปี 398 536 934
อายุ 52 ปี 388 471 859
อายุ 53 ปี 395 511 906
อายุ 54 ปี 452 532 984
อายุ 55 ปี 392 484 876
อายุ 56 ปี 354 496 850
อายุ 57 ปี 347 463 810
อายุ 58 ปี 381 471 852
อายุ 59 ปี 358 452 810
อายุ 60 ปี 341 382 723
อายุ 61 ปี 293 368 661
อายุ 62 ปี 290 381 671
อายุ 63 ปี 292 308 600
อายุ 64 ปี 231 312 543
อายุ 65 ปี 199 287 486
อายุ 66 ปี 209 266 475
อายุ 67 ปี 190 277 467
อายุ 68 ปี 175 236 411
อายุ 69 ปี 172 228 400
อายุ 70 ปี 134 194 328
อายุ 71 ปี 125 127 252
อายุ 72 ปี 95 169 264
อายุ 73 ปี 101 153 254
อายุ 74 ปี 72 123 195
อายุ 75 ปี 74 108 182
อายุ 76 ปี 72 111 183
อายุ 77 ปี 82 133 215
อายุ 78 ปี 62 121 183
อายุ 79 ปี 58 91 149
อายุ 80 ปี 65 106 171
อายุ 81 ปี 51 93 144
อายุ 82 ปี 50 78 126
อายุ 83 ปี 47 70 117
อายุ 84 ปี 49 77 126
อายุ 85 ปี 33 56 89
อายุ 86 ปี 26 46 72
อายุ 87 ปี 26 41 67
อายุ 88 ปี 20 36 56
อายุ 89 ปี 17 26 43
อายุ 90 ปี 11 25 36
อายุ 91 ปี 12 30 42
อายุ 92 ปี 8 13 21
อายุ 93 ปี 4 8 12
อายุ 94 ปี 6 10 16
อายุ 95 ปี 7 7 14
อายุ 96 ปี 6 5 11
อายุ 97 ปี 1 2 3
อายุ 98 ปี 0 3 3
อายุ 99 ปี 3 2 5
อายุ 100 ปี 1 3 4
อายุมากกว่า 100 ปี 3 7 10
เกิดปีไทย 0 0 0
รวม 23,376 27,367 50,743

4. สภาพทางสังคม

4.1 การศึกษา

เทศบาลเมืองบางบัวทองมีสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลฯ แบ่งออกได้ดังต่อไปนี้
โรงเรียนสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดบางไผ่ พระอารามหลวง
โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดบรมราชากาญจนภิเษกอนุสรณ์
โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดละหาร
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จำนวน ๒ แห่ง
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เขต ๓ จำนวน ๑ แห่ง
โรงเรียนบางบัวทอง
โรงเรียนสังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ (สพฐ.) จำนวน 2 แห่ง
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนสังกัดสำนักงานบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน ๑๒ แห่ง
โรงเรียนจิรดา
โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา
โรงเรียนนันทนวรวิทย์
โรงเรียนบางบัวทองราษฎรบำรุง
โรงเรียนปิยฉัตร
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
โรงเรียนพึงรำลึก
โรงเรียนศิริมงคลศึกษา
โรงเรียนอนุบาลจตุพร
โรงเรียนพิชาดา
โรงเรียนอนุบาลรุ้งพชร
โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเอกชน จำนวน ๒ แห่ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการนนทบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทอง

โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

จำนวนนักเรียน (คน)
สังกัด / ชื่อโรงเรียน จำนวนห้องเรียน ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวม
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง
1.โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

45

259

927

1,186
2. โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา 11 239 85 324
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทองวัดบางไผ่

5

140

140
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชุมชนเอื้ออาทร 1 40 40

(ที่มา สำนักการศึกษา เดือนพฤศจิกายน 2561)

4.2 สาธารณสุข

เทศบาลเมืองบางบัวทอง มีสถานพยาบาล ประกอบด้วย
โรงพยาบาลรัฐบาล จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
- โรงพยาบาลบางบัวทอง ขนาดเตียงคนไข้ 60 เตียง ภายใน 4 ปี ทางโรงพยาบาลบางบัวทองจะมีการพัฒนาให้มี จำนวน 200 เตียง
โรงพยาบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
- โรงพยาบาลชลลดา ขนาดเตียงคนไข้ 30 เตียง
ศูนย์บริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่
- ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบางบัวทอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ วัดบางไผ่
คลินิกเวชกรรม จำนวน ๑๖ แห่ง
คลินิกทันตกรรม จำนวน ๑๔ แห่ง
นวดแผนไทยที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
- โรงพยาบาลบางบัวทอง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๒๑๗ คน แยกเป็น
- เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน ๗๒ คน
- เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน ๘๙ คน
- เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน ๕๖ คน
(ที่มา กองสาธารณสุขฯ เดือนพฤษภาคม 2562 )

4.3 การสังคมสงเคราะห์

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดการสงเคราะห์แก่ผู้มารับบริการ แก้ไขปัญหาทางสังคมและพัฒนาสังคมเพื่อช่วยให้ผู้มารับบริการสามารถช่วยเหลือตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้แก่
1. งานจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
2. ให้ความรู้ความเข้าใจกับเด็กและเยาวชนเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดและให้ความรู้ในเรื่องเพศสัมพันธ์
3. สงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบปัญหาทุกข์ยาก
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
5. การเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน

สวัสดิการ

ปีงบประมาณ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
พ.ศ.2559 3,309 ราย
2,178,700 บาท
310 ราย
155,000 บาท
30 ราย
15,000 บาท
พ.ศ.2560 3,573 ราย
2,348,400 บาท
327 ราย
261,600 บาท
30 ราย
15,000 บาท
พ.ศ.2561 3,869 ราย
2,547,300 บาท
353 ราย
282,400 บาท
34 ราย
17,000 บาท

5. ระบบบริการพื้นฐาน

5.1 การคมนาคมขนส่ง

การคมนาคมของเทศบาลเมืองบางบัวทอง มีเส้นทางหลักสำคัญๆ เชื่อมต่อกรุงเทพมหานคร จังหวัด อำเภอต่างๆ ได้แก่
ทางหลวงแผ่นดิน (ถนนสายหลัก)
1. ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ยาวประมาณ 6.5 กิโลเมตร
2. ถนนกาญจนาภิเษก ยาวประมาณ 3.5 กิโลเมตร
3. ถนนรัตนาธิเบศร์ ยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร
ทางหลวงท้องถิ่น (ถนนสาธารณะ) ในเขตเทศบาลฯ มีทั้งสิ้น 32 สาย ดังรายการตามนี้
(ที่มา กองช่าง ณ เดือนพฤษภาคม 2562)

บัญชีรายชื่อถนนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง

รวมความยาวถนน 21.162 เมตร รวมความยาวท่อระบายน้ำ 11.544 เมตร
ลำดับที่ ชื่อถนน หมู่ที่/ตำบล ลักษณะ/ขนาด ทางระบายน้ำ หมายเหตุ
ค.ส.ล/.ยาว/กม. ลาดยาง.ยาว/กม หนา (ม.) กว้าง (ม.) มี ไม่มี
1 ชุมชนคลองผู้ใหญ่จร ม.3 ต.บางบัวทอง - 0.339 0.05 6.00 - /
2 บ้านกล้วย-ไทรน้อย ม.3 ต.พิมลราช - 0.498 0.05 8.00 - /
3 ถนนเทศบาล 2 (ข้างเทศบาล) ม.2 ต.โสนลอย 0.288 - 0.20 12.60 / -
4 เทศบาล 3 (ตลาดสด) ม.5 ต.โสนลอย 0.402 - 0.20 7.26 / -
5 เทศบาล 4 (ทางเข้าวัดละหาร) ม.2 ต.โสนลอย 0.316 - 0.20 7.00 / -
6 เทศบาล 5 (คลองเขมร) ม.6 ต.โสนลอย 0.443 - 0.20 6.50 / -
7 เทศบาล 6 (ทางเข้า รพ.บางบัวทอง) ม.3 ต.โสนลอย - 0.621 0.05 10.00 / -
8 เทศบาล 7 (ซอยอารีย์) ม.4 ต.โสนลอย - 0.743 0.05 6.65 / -
9 เทศบาล 8 (ข้างธนาคารออมสิน) ม.2 ต.โสนลอย - 0.374 0.05 4.90 / -
10 เทศบาล 9 (ข้างปั๊ม ป.ต.ท.) ม.4 ต.โสนลอย - 1.405 0.05 14.60 / -
11 เทศบาล 11 (โรงรับจำนำ) ม.5 ต.โสนลอย - 1.606 0.05 6.80 / -
12 เทศบาล 13 (ส้วมสาธารณะ) ม.5 ต.โสนลอย - 0.319 0.05 7.10 / -
13 เทศบาล 15 (สวนสาธารณะ) ม.4 ต.โสนลอย 0.626 - 0.20 6.90 / -
14 เทศบาล 17 (โชคชัยแมนชั่น) ม.5 ต.โสนลอย 0.406 - 0.20 6.40 / -
15 เต็มรัก-วัดลาดปลาดุก ม.6 ต.บางรักพัฒนา 0.400 - 0.20 15.70 / -
16 ซอยเทศบาล 19 (ศรีคิรินทร์) ม.4 ต.โสนลอย - 0.704 0.05 7.20 / -
17 ซอยศาลต้นโพธิ์ ม.3 ต.บางรักพัฒนา - 0.180 0.05 5.00 / -
18 ซอยเทศบาล 1 (วัดบางไผ่) ม.3 ต.บางรักพัฒนา 0.262 - 0.20 7.50> / -
19 ซอยเทศบาล 17 (ตรงข้ามเทศบาล๒) ม.4 ต.โสนลอย 0.126 - 0.20 3.20 / -
20 ซอยเทศบาล 3 (ซอยอัศวิน 1) ม.3 ต.บางรักพัฒนา - 0.100 0.05 5.00 / -
21 ซอยเทศบาล 15 (ซอยประเสริฐ) ม.4 ต.โสนลอย 0.278 - 0.20 4.90 / -
22 ซอยเทศบาล 5 (ซอยอัศวิน 2) ม.3 ต.บางรักพัฒนา - 0.153 0.06 5.00 / -
23 ซอยเทศบาล 2 (หมู่บ้านดวงทอง) ม.3 ต.บางรักพัฒนา
ม.6 ต.บางรักใหญ่
ม.2 ต.บางรักใหญ่
1.271 - 0.20 7.00 / -
24 ซอยเทศบาล 7 (ซอยอัศวิน 1) ม.3 ต.บางรักพัฒนา - 0.169 0.05 5.00 / -
25 ซอยเทศบาล 4 (หมู่บ้านหงส์ประยูร) ม.3 ต.บางรักพัฒนา
ม.1 ต.บางรักพัฒนา
0.979 - 0.20 7.00 / -
26 ซอยเทศบาล 6 (จัดสรรจุรินทร์) ม.3 ต.บางรักพัฒนา
ม.1 ต.บางรักพัฒนา
ม.2 ต.บางรักใหญ่
2.194 - 0.20 7.00 / -
27 ซอยเทศบาล 8 (ไมตรีอุทิศ) ม.1 ต.บางรักพัฒนา - 0.363 0.05 5.50 / -
28 ซอยเทศบาล 9 (ร่มโพธิ์ทอง 2) ม.3 ต.บางรักพัฒนา 0.976 - 0.20 5.00 / -
29 ซอยเทศบาล 11 (จันทร์ทองเอี่ยม) ม.3 ต.บางรักพัฒนา - 1.133 0.05 10.50 / -
30 ซอยเทศบาล 11/1 (คลองงิ้วคล่อม) ม.3 ต.บางรักพัฒนา 0.951 - 0.20 4.50 - /
31 ซอยเทศบาล 11/2 (บ้านกลางดอน) ม.3 ต.บางรักใหญ่ - 1.740 0.05 6.40 - /
32 ซอยเทศบาล 11/4 (บ้านผู้ใหญ่เป้า) ม.3 ต.บางรักพัฒนา 0.797 0.20 5.00 - /
10.715 10.447

5.2 การไฟฟ้า

หน่วยงานซึ่งให้บริการไฟฟ้าแก่ประชาชนในเขตเทศบาลได้แก่การไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ถนนบางกรวย–ไทรน้อย อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศในปัจจุบันทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนนอกจากนี้ยังมีการให้บริการไฟฟ้าเพื่อแสงสว่างใน ที่สาธารณะและบริเวณถนนต่างๆ ในเขตเทศบาล เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการสัญจรไปมาในเวลากลางคืนครอบคลุม ทั้งหมดในพื้นที่เทศบาล

5.3 การประปา

หน่วยงานที่ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองได้แก่สำนักการประปาสาขาบางบัวทอง เป็นหน่วยงานสังกัดการประปานครหลวง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง พื้นที่ความรับผิดชอบ ๓๔๑.๗๘ ตร.กม. เป็นพื้นที่จ่ายน้ำ ๑๓.๕ ตร.กม.

5.4 โทรศัพท์

สำนักงานติดตั้งและบำรุงรักษา ที่ 4.1 (7 ) บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) ให้บริการโทรศัพท์กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทำการไปรษณีย์ที่อยู่ในเขตและใกล้เขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง มี 3 แห่ง ได้แก่
(1) ไปรษณีย์บางบัวทอง ตั้งอยู่ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
(2) ไปรษณีย์บางใหญ่ ตั้งอยู่ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
(3) ไปรษณีย์บางกรวย ตั้งอยู่ หมู่ 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลวัดชะลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

6. ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร

พื้นที่ทำนา ประมาณ 215 ไร่ ผลผลิตข้าว ประมาณ 169/ต่อปี
พื้นที่ทำสวน ประมาณ 384 ไร่
- สวนผัก ได้แก่ ผักกาดหอม คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้งจีน เป็นต้น
- สวนผลไม้ เช่น มะม่วง กล้วย ทุเรียน เป็นต้น

6.2 การประมง (ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ไม่มีการประมง)

6.3 การปศุสัตว์ เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือน เช่น เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น

6.4 การบริการ

ตารางเปรียบเทียบข้อมูลการบริการ
ประเภท พ.ศ. 2562 (แห่ง) พ.ศ. 2561 (แห่ง) พ.ศ. 2560 (แห่ง)
ธนาคาร
บริษัท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ร้านค้า
สถานีบริการน้ำมัน
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
ตลาดสด (ประเภท 1)
ตลาดสด (ประเภท 2)
โรงแรม
สถานที่จำหน่ายอาหารตาม พรบ.สาธารณสุข
9
76
23
103
9
3
1
4
2
139
9
62
18
103
9
2
1
4
1
120
9
58
10
103
9
2
1
4
1
120

6.5 การท่องเที่ยว

เทศบาลเมืองบางบัวทอง มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆได้แก่

1. วัดบรมราชากาญจนาภิเษกนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์
หรือวัดเล่งเน่ยยี่ 2 ซึ่งมีความสวยงามวิจิตรตระการตา ท้าทายให้ผู้ที่ทราบกิตติศัพท์ต้องมาเยี่ยมเยือน ภายในมีการก่อสร้างตามแบบศิลปะจีนโบราณ โดยเฉพาะพุทธศิลป์ สมัยราชวงศ์หมิงชิง และพระ 3 องค์ คือ พระศรีศากยมุนี พระอมิตาภพุทธ ระไกษัชยคุรุพุทธเจ้า ซึ่งสร้างถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

2. วัดบางไผ่ (พระอารามหลวง)
วัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวบางบัวทอง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ประชาชนเลื่อมใสศรัทธามากที่สุด คือหลวงพ่อทอง พระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทัย ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2549

3. วัดละหาร
เป็นวัดที่เก่าแก่ สร้างมานานกว่า 200 ปี แต่เดิมนั้นมีชื่อว่า “วัดราชบัญหาร” บริเวณลานวัดจะพบกับรูปปั้นองค์พระฉิมพลีสิวลี พระอัครสาวกองค์หนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีขนาดองค์ใหญ่เป็นจุดเด่นของวัดที่ใครได้เห็นก็ยากจะลืมเลือน ส่วนองค์พระของวัดคือ หลวงพ่อพระป่าเลไลย์ หรือสมเด็จพระป่าเลไลย์ ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวบางบัวทอง รวมทั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมที่รอคอยทุกท่านเข้ามาสัมผัสและร่วมทำบุญ ด้วยการ ปล่อยนก ปล่อยปลา ฯลฯ เพื่อสร้างบุญ กุศล และบารมี

4. วัดพระแม่สกลสงเคราะห์
มหากางเขนสีขาวบริสุทธิ์สูงเด่นเป็นสง่า เป็นเครื่องหมายแทนองค์พระผู้ไถ่บาปแก่มวลมนุษย์ เป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาในองค์พระเป็นเจ้าของพี่น้องชาวคาทอลิก ภายในประกอบด้วยถ้ำพระแม่ทางด้านหลังของวัดและซุ้มพระแม่ที่ประตูทางเข้าวัด ประตูศาลาพระแม่ฯ รวมทั้งอนุสาวรีย์พระแม่สกลสงเคราะห์ ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์หน้าลานเคารพธงชาติ ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีมิสซาและโรงเรียนระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา

5. มัสยิดอับดุลลานุสรณ์
เสียงอะซานขานขับดังกังวานแว่วมาจากมัสยิด เป็นสิ่งที่คุ้นเคยกันดีของชาวบางบัวทอง เช่นเดียวกับ“ยอดโดม ดวงดาว และเสี้ยวเดือน” แห่งมัสยิดอับดุลลานุสรณ์ ที่ยังคงความเข้มขรึมตัดกับแผ่นฟ้าสีครามสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาและความสันติสุข มัสยิดแห่งนี้จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมุสลิม ทั้งในเขตบางบัวทองและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2504 เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับทำการนมัสการละหมาด และใช้เป็นโรงเรียนสอนศาสนา

6. ศาลเจ้าพ่อจุ้ย แหล่งรวมจิตใจของชาวบางบัวทองและบริเวณใกล้เคียง “ประเพณีแห่เจ้าพ่อจุ้ย” จึงกลายเป็นประเพณีที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับชาวบางบัวทอง ซึ่งในแต่ละปีจะมีประชาชนสวมใส่เสื้อผ้าหรือแต่งกายด้วยชุดสีแดงร่วมเดินขบวนแห่เจ้าพ่อจุ้ย เพื่อแสดงถึงความเคารพและศรัทธาต่อเจ้าพ่อ

6.6 อุตสาหกรรม

การดำเนินกิจการอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองดังนี้
1. จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จำนวน 3 แห่ง (มีคนงาน ตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป จำนวนทรัพย์สินเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป)
2. จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง จำนวน 1๔๒ แห่ง (มีคนงานตั้งแต่ 10–149 คน จำนวนทรัพย์สิน ตั้งแต่ 10 – 50 ล้านบาท)
3. กิจการอุตสาหกรรมที่สำคัญคืออุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมเสื้อผ้า อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมน้ำดื่ม- น้ำแข็งอุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมอลูมิเนียม อุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

ลักษณะของการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง จำแนกประเภทได้ดังนี้
1. รับราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. เกษตรกรรม
3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4. พนักงานบริษัท
5. รับจ้างทั่วไป
6. ค้าขาย
7. ธุรกิจส่วนตัว
8. อาชีพอื่น (นอกจากที่กล่าวแล้ว)

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้กับชุมชน คนว่างงานและผู้สนใจ โดยในพื้นที่มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนมีกิจกรรมทำร่วมกัน มีอาชีพมีรายได้ในการผลิตสินค้า OTOP ที่หลากหลาย ได้แก่ สินค้าประเภทอาหาร วัสดุที่ทำจากผ้า เครื่องใช้ เครื่องประดับตกแต่ง ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก เช่น

สินค้า OTOP จำนวน 5 รายการ
ลำดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้ประกอบการ ที่อยู่ หมายเหตุ
1ซาลาเปานมแพะใส้ไก่ผสมกุ้งมาเรียนติ่มซำ14/10 ม.12 ต.บางบัวทอง
2 ชุดน้ำชายามบ่าย นางสารินี ฐานประเสริญฤทธิ์ 300/328 ม.3 ต.บางรักพัฒนา
3ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากผ้านางสาวดารารัตน์ ธเนศวาณิชย์ 205/11 ซ.8 ต.บางรักพัฒนา
4งานประดิษฐ์จากผ้าบริษัทหมาเจ็บ ด๊อก กูดส์ ซ๊อป333/83 ม.3 ต.บางรักพัฒนา
5สบู่ก้อนสมุนไพรไหมทอง หจก.มิลเลนเนียม บิชิเนส 33/39 ม.4 ซ.เทศบาล 1 ต.โสนลอย
วิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 กลุ่ม
ลำดับที่ชื่อกลุ่มประเภทกิจการที่อยู่หมายเหตุ
1เครื่องประดับแฮนด์เมดเครื่องประดับ / อัญมีณี243/5 ม.4 ต.บางบัวทอง
2ไตรลักษณ์ของใช้พระ7 ม.5 ต.โสนลอย
3เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ซ.บางรักพัฒนาผักสลัด ชะอม ผักหวาน บวบ ฟักเขียว มะเขือ ผักบุ้ง5 ม.6 ต.บางรักพัฒนา
4บ้านมั่นคงบางบัวทองไก่ย่าง ขนมจีนทะเล ไอศรีม นมสด 187 ม.3 ต.โสนลอย
5หงส์ประยูร 1หมูแดดเดียว หมูกระเทียม หมูย่าง189/41 ม.1 ต.บางรักพัฒนา
6แทนคุณแผ่นดินผลไม้ชนิดต่างๆ ดอง น้ำปลาหวาน กะปิหวาน ข้าวเหนียวมูล 21/51 ม.5 ต.โสนลอย
กลุ่มอาชีพ จำนวน 13 กลุ่ม
ลำดับที่ประเภทชื่อกลุ่มชุมชนหมายเหตุ
1อาหารเด่นซาลาเปาบัวทองแฟคทอรี่
2อาหารกลุ่มส่งเสริมอาชีพวัดละหาร (น้ำพริก)วัดละหาร
3อาหารกลุ่มอาชีพการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเนเจอร์ริชวัดละหาร
4อาหารกลุ่มปาท่องโก๋จันทิมา
5ของใช้อาชีพบัวบุศย์พุทธชาด (ผลิตภัณฑ์ผ้าแก้วฐานพระพุทธรูป) พุทธชาด
6ของใช้พับเหรียญโปรยทานเอื้ออาทร
7ของใช้อาชีพน้ำยาล้างจานดวงทอง
8ของใช้การทำผ้าบาติกบุษกร - รติยา
9งานเป่าแก้วจันทิมา
10กล้วยไม้กระถางม.5 โสนลอย
11สมุนไพรทอผัน (สบู่สมุนไพร, น้ำมันมะรุม, ยาหม่อง)หงส์ประยูร 1
12สมุนไพรพีเคกรีน (สเปรย์ลายกลิ่น , จุลินทร์ผง)ภัสสร 7
13สมุนไพรมิ่งโสภา (ครีมอาบน้ำ , แชมพูสมุนไพร , อาหารบำรุงเส้นผม)ไมตรีอุทิศ
6.8 แรงงาน

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐเกษตรกรรม พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท รับจ้างทั่วไป ค้าขาย ประกอบธุรกิจส่วนตัว และอาชีพอื่นๆ นอกจากที่กล่าวแล้ว

7. ศาสนศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

7.1 การนับถือศาสนา

ผู้นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 9๐.๗๘ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลฯ มีวัด จำนวน ๔ วัด แยกตามรายตำบล ได้ดังนี้
ตำบลโสนลอย วัดละหาร วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ ๒)
ตำบลบางบัวทอง
ตำบลพิมลราช
ตำบลบางรักพัฒนา วัดบางไผ่
ตำบลบางรักใหญ่ วัดโมลี

ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 6.90 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลฯ มีมัสยิด จำนวน 1 แห่งผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 1.72 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลฯ และมีผู้นับถือศาสนาอื่น ร้อยละ 0.60 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง

7.2 ประเพณีและงานประจำ

ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญในเขตเทศบาล ได้แก่

ประเพณีแห่เจ้าพ่อจุ้ย ความเชื่อ และ ความศรัทธาเคียงคู่เมืองบางบัวทองกว่าร้อยปี หลังจากประเพณีตรุษจีนให้หลังผ่านไป 15 วัน ขาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในเมืองบางบัวทองมารวมตัวกันเพื่อร่วมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อจุ้ย ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ ศาลเจ้าประจำตลาดมาเนิ่นนานกว่า 100 ปี ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้เคารพสักการบูชา

ประเพณีสงกรานต์

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ขึ้น ณ วันบางไผ่ (พระอารามหลวง) และวัดละหาร โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์เห็นความสำคัญและคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีของไทย

วันเข้าพรรษา

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษ “สืบสานวิถีไทย วิถีชาวพุทธ”ขึ้น เ พื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศล ส่งเสริม สนับสนุนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและกิจกรรมที่สำคัญ ทางพระพุทธศาสนา เสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนและหน่วยงานต่างๆสืบสานวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามนี้ไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จักสืบไป

วันขึ้นปีใหม่

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางบัวทอง ถนนเทศบาล 3 และถนนเทศบาล 6 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนาและรับศีลรับพร เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และรับศีลรับพร โดยมีประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลและนอกเขตเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

8. ทรัพยากรธรรมชาติ

8.1 น้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติ มีแม่น้ำ ลำคลองรวมจำนวน 13 สาย แบ่งออกเป็น 1 สายหลัก ได้แก่ คลองพระพิมล คลองสายย่อย จำนวน 12 คลอง ได้แก่

1. คลองผู้ใหญ่จง
2. คลองบ้านกล้วย
3. คลองบางไผ่
4. คลองงิ้วค่อม
5. คลองถนน
6. คลองบางพลู
7. คลองตะเคียน
8. คลองใหญ่
9. คลองบ้านกลางคอน
10. คลองสามวัง
11. คลองเขมร
12. คลองขวางศาลา

8.2 ป่าไม้ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง ไม่มีป่าไม้

8.3 ภูเขา ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางบัวทองไม่มีภูเขา

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในพื้นที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ แหล่งน้ำและดิน ที่ยังคงสภาพการใช้ประโยชน์ได้ดีในระดับหนึ่ง ถึงแม้ในส่วนของคูคลอง บางแห่งเกิดการตื้นเขิน ทางเทศบาลเมืองบางบัวทอง ก็ได้ดำเนินการขุดลอก หรือในส่วนของดินก็ยังสภาพความสมบูรณ์เหมาะแก่ทำการเกษตรได้เป็นอย่างดี

9. อื่นๆ เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

9.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชนดังนี้

ลำดับที่ ชื่อชุมชน จำนวนครัวเรือน ชายหญิงรวม
1กฤษดานคร11100100115215
2คลองงิ้วค่อม160400400800
3คลองผู้ใหญ่จร117200223323
4แคนนาเฮาน์12615090240
5จันทิมาธานี7404551,2501,780
6จันทร์ทองเอี่ยม230316373686
7จุรินทร์จัดสรร2307504701,220
8ชลลดา2,3551,1061,4092515
9ชายน้ำจามจุรี662150100250
10ช.รุ่งเรือง69161,3021,9003,202
11ตลาดเก่า256080140
12ทิพย์สุวรรณ263420268788
13เทพบัวทอง120198269467
14นารีนคร95175235410
15บางบัวทองวิลล่า118118150300
16บางพลู507080150
17บุศรินทร์1,1372,1002,1344,234
18บุษกร-รติยา338353483836
19บุษชาติ78200212412
20ป.ผาสุขนิเวศน์601750481,298
21ประตูน้ำพิมลราช160150428578
22พรมารี5129672368
23พัฒนาเทศบาล 63054285841,012
24พุทธชาด4362137971,010
25ฟาร์อีสบ้านใหญ่227185629647
26สภาวัล1229230364594
27ไมตรีอุทิศ178220234454
28ร่มโพธิ์450316376692
29ร่มโพธิ์ทอง 2136160242402
30ลภาวัล 7155250310560
31ริมน้ำนนท์นที175160182423
32ร่มโพธิ์ทอง 1249167671838
33เรือนนครวิลล่า6811665181
34ลุมพินี7789905101,500
35วัฒกาญจน์147195255450
36วัดบางไผ่301191204900
37วัดละหาร3614436321,047
38สวนผัก158125333458
39หงส์ประยูร 17831,4691,6942,520
40หงส์ประยูร 2493320421741
42ม.5 โสนลอย3525005431,043
43หลังวัดโมลี16303060
44ดวงทอง152197274471
45สามวัง41265985
46พฤกษ์พิมาน4870100170
47ธนกร100100250350
48ทิพย์มณี104100137237
49เอื้ออาทร 11,3628925141,406
50เอื้ออาทร 21,3638622051,067
51ลภาวัน 14506068128
52แยกไทรน้อย648050130
53หงส์ประยูร 3375261214475
54ภัสสร 76016006011,201
55ศศิภา122120170290
56นวรัตน์110100250350
57บัวทองธานี 7106239745984
58เปี่ยมสุขบางพลู 197100125225
59บัวทองธานี 99690102192
60แกรนดิตี้694593138
61เปี่ยมสุขบางพลู 27456100156
62บัวทอง พาร์ควิล 149878100178
63บ้านมั่นคง225250350600
รวม19,92623,39024,77248,162

9.2 ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) จังหวัดนนทบุรี เทศบาลเมืองบางบัวทอง

จำนวนประชากรชาย 23,390 คน จำนวนประชากรหญิง 24,772 คน พื้นที่ 3,182 ไร่

ลำดับที่ชื่อชุมชนชายหญิงจำนวนครัวเรือนพื้นที่ (ไร่)
1กฤษดานคร1110011510010
2คลองงิ้วค่อม400400160250
3คลองผู้ใหญ่จร200223117200
4แคนนาเฮาน์1509012610
5จันทิมาธานี4551,25074060
6จันทร์ทองเอี่ยม316373230500
7จุรินทร์จัดสรร75047023040
8ชลลดา1,1061,4092,355378
9ชายน้ำจามจุรี15010066250
10ช.รุ่งเรือง 61,3021,90091670
11ตลาดเก่า6080253
12ทิพย์สุวรรณ42026826319
13เทพบัวทอง19826912010
14นารีนคร1752359517
15บางบัวทองวิลล่า11815011815
16บางพลู70805050
17บุศรินทร์2,1002,1341,13744
18บุษกร-รติยา35348333821
19บุษชาติ2002127810
20ป.ผาสุขนิเวศน์75054860149
21ประตูน้ำพิมลราช15042816015
22พรมารี296725120
23พัฒนาเทศบาล 642858430523
24พุทธชาด21379743620
25ฟาร์อีสบ้านใหญ่18562922740
26ลภาวัล 123036422919
27ไมตรีอุทิศ22023417835
28ร่มโพธิ์31637645025
29ร่มโพธิ์ทอง 216024213616
30ลภาวัล 725031015525
31ริมน้ำนนท์นที16018217511
32ร่มโพธิ์ทอง 116767124920
33เรือนนครวิลล่า116656810
34ลุมพินี99051077830
35วัฒกาญจน์19525514715
36วัดบางไผ่19120430180
37วัดละหาร44363236185
38สวนผัก12533315890
39หงส์ประยูร 11,4691,69478340
40หงส์ประยูร 232042149320
42ม.5 โสนลอย500543352100
43หลังวัดโมลี30301660
44ดวงทอง1972741524
45สามวัง26594130
46พฤกษ์พิมาน701004810
47ธนกร10025010013
48ทิพย์มณี1001371044
49เอื้ออาทร 18925141,36240
50เอื้ออาทร 28622051,36340
51ลภาวัน 1460685010
52แยกไทรน้อย80506430
53หงส์ประยูร 326121437545
54ภัสสร 760060160160
55ศศิภา12017012230
56นวรัตน์10025011025
57บัวทองธานี 723974510640
58เปี่ยมสุขบางพลู 11001259720
59บัวทองธานี 9901029620
60แกรนดิตี้45936920
61เปี่ยมสุขบางพลู 2561007435
62บัวทอง พาร์ควิล 14781009820
63บ้านมั่นคง25035022540
รวม23,39024,77219,9263,182


ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในปัจจุบันเมืองไทยเราได้กลายเป็นประเทศเปิดที่รับเอาความรู้และเทคโนโลยีของต่างชาติเข้ามาอย่างมากมาย ทำให้ไทยกลายเป็นประเทศที่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยี จากผลของการรับเอาวัฒนธรรมของชาติอื่นมานี้เอง ทำให้ประเทศของเรา ชุมชนของเรานึกถึงความสำคัญของภูมิปัญญาชาวบ้าน และเทคโนโลยีในท้องถิ่นอันดี ที่เคยสืบทอดกันมาช้านาน ปัจจุบัน วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของไทยเราส่วนมากจะยังคงปฏิบัติสืบทอดกันมาตามชนบทหรือ ตามท้องถิ่นห่างไกล ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่ยังคงมีการสืบทองภูมิปัญญาชาวบ้าน และเทคโนโลยีในท้องถิ่นอยู่ ดังนั้นการศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านของเราจึงเป็นการธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถี ชีวิตของท้องถิ่นเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้แก่ผู้ที่สนใจได้รับทราบและร่วมภูมิใจกับบุคลในท้องถิ่นด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่กับสังคมมนุษย์มาช้านานเป็นการดำรงในชีวิตที่เกี่ยวพันกับธรรมชาติของแต่ละท้องถิ่นโดยมีการปรับสภาพการดาเนินชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติตามกาลเวลา (ประเวศ วะศรี, ๒๕๓๖)

ความหมายของภูมิปัญญา

📚พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ (๒๕๔๖, หน้า ๘๒๖) ได้ให้ความหมายของคำว่า ภูมิปัญญาไว้ว่า “พื้นความรู้ความสามารถ” ภูมิปัญญาหมายถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นแต่ละแห่ง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะคน หรือเป็นลักษณะสากล ที่หลายถิ่นมีคล้ายกันก็ได้ ภูมิปัญญา ชาวบ้านในแต่ละถิ่นเกิดจากการแสวงหาความรู้ เพื่อเอาชนะอุปสรรคทางธรรมชาติ ทางสังคม ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ภูมิปัญญานี้จึงเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและชาวบ้าน เช่น การประกอบพิธีกรรมของชุมชน หรือประเพณีการรวมกำลังช่วยกันทำงานใหญ่หลวงเกินวิสัยที่จะทำสำเร็จได้โดยคนเดียวเป็นต้น ภูมิปัญญาหมายถึง แบบแผนการดำเนินชีวิตที่มีคุณค่าแสดงถึงความเฉลียวฉลาดของบุคคล และสังคม ซึ่งได้สั่งสมและปฏิบัติสืบต่อกันมาภูมิปัญญาจะเป็นทรัพยากรของบุคคลหรือ ทรัพยากรความรู้ก็ได้ทรัพยากรความรู้ที่ถือว่าเป็นภูมิปัญญา ได้แก่ ความรู้ในสาขาอาชีพหรือวิชาการด้านต่างๆ เช่น การคัดเลือกพันธุ์ข้าว การถนอมอาหาร วัฒนธรรม ศิลปะ จารีตประเพณี เป็นต้นส่วนทรัพยากรบุคคลที่ถือว่าเป็นภูมิปัญญา ได้แก่ ชาวนาผู้ประสบความสำเร็จในการผลิต พราหมณ์ผู้เชี่ยวชาญในบายศรี เป็นต้น ภูมิปัญญาท้องถิ่น (local wisdom) หรือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน (popular wisdom) เป็นคำที่รู้จักกันมานานพอสมควร เป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้ง หลายแง่มุม ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ในแง่มุมต่างกัน ดังนี้

ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) หรือปัญญาชนชาวบ้านหรือปัญญาชนท้องถิ่น (Intellectual Organic) หมายถึง "พื้นเพรากฐานของความรู้ของชาวบ้าน หรือความรอบรู้ของชาวบ้านที่เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์สืบเนื่องต่อกันมาทั้งทางตรง คือ ประสบการณ์ด้วยตนเองหรือทางอ้อมซึ่งเรียนรู้จากผู้ใหญ่ หรือความรู้ที่สะสมสืบต่อกันมา" (สามารถ จันทร์สูรย์,๒๕๓๓ อ้างถึงใน สำเนียง สร้อยนาคพงษ์,๒๕๓๕:๒๔)

ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาแห่งชีวิต ทำให้สังคมดำรงอยู่ได้มาเป็นเวลานาน เพราะสังคมเปรียบเสมือนมนุษย์ หากไม่มีสอนหรือปัญญาย่อมไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ (ประเวศ วสี,๒๕๓๔ อ้างถึงใน นิลุบล คงเกตุ,๒๕๔๐ หน้า ๔๓)

วันเพ็ญ พวงพันธุ์บุตร (๒๕๔๒:๑๐๘) ให้ทัศนะเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยว่า หมายถึง องค์ความรู้ทั้งหลายที่มีการสั่งสมและถ่ายทอดสืบต่อกันมาของชาติไทย โดยการคิดค้นปรับเปลี่ยนผสมผสานกับความรู้ใหม่ และพัฒนาให้เหมาะสม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

รุ่ง แก้วแดง (๒๕๔๓:๒๐๔) ได้กล่าวถึงภูมิปัญญาไทยว่า หมายถึง องค์ความรู้ความสามารถและทักษะของคนไทย อันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเลือกสรรเรียนรู้พัฒนาและถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย

รัตนะ บัวสนธิ์ (๒๕๓๕:๓๕) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กระบวนทัศน์ชองบุคคลที่มีต่อตนเอง ต่อโลกและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนทัศน์ดังกล่าวมีรากฐานจากคาสอนทางศาสนา คติ จารีตประเพณีที่ได้รับการถ่ายทอด สั่งสอนและปฏิบัติสืบเนื่องกันมา ปรับเข้ากับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงแต่ละสมัย ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อความสงบสุขของส่วนที่เป็นชุมชน และปัจเจกบุคคล

สรุปได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดขึ้นได้เอง และนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา เป็นเทคนิควิธี เป็นองค์ความรู้ของชาวบ้าน ทั้งทางกว้างและทางลึกที่ชาวบ้านคิดทำ โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการดำเนินชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย

✨ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น✨
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายร่วมถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้าน คิดค้นขึ้น แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาแก้ปัญหา เป็นทั้ง สติปัญญาและองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน ดังนั้น จึงมีความครอบคลุมเนื้อหาสาระและแนวทางดำเนินชีวิตในวงกว้าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบไปด้วยองค์ความรู้ใน หลายวิชาดังที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (๒๕๔๑) ได้จำแนกไว้รวม ๑๐ สาขา คือ

๑. 🌱สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐาน คุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพึ่งพาตนเองในสภาวการณ์ต่างๆ ได้ เช่น การทำการเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญญา การเกษตร เป็นต้น

๒. 🔨สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิตเพื่อ ชะลอการนำเข้าตลาด เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัยประหยัด และเป็นธรรมอันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองทาง เศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิตและการจัดจำหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มหัตถกรรม และอื่นๆ เป็นต้น

๓. 👨‍⚕️สาขาการแพทย์ไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกัน และรักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้

๔. 🌄สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งอนุรักษ์การพัฒนา และใช้ประโยชน์จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน

๕. 💰สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในด้านบริหารจัดการค้าการสะสมและบริการกองทุนและธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์ เพื่อเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน

๖. 📈สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

๗. 🎨สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะ สาขาต่างๆ เช่น จิตกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็นต้น

๘. 📋สาขาจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารการจัดการดำเนินงานด้านต่างๆ ทั้งขององค์กรชุมชน องค์กรทางสังคมอื่นๆ ในสังคมไทย เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้านระบบผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน เป็นต้น กรณีของการจัดการศึกษาเรียนรู้นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาสาขาการจัดการที่มีความสำคัญ เพราะการจัดการศึกษาเรียนรู้ดี หมายถึงกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาไทยที่มีประสิทธิผล

๙. 🌏สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับด้านภาษา ทั้งภาษาถิ่น ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใช้ ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท

๑๐. ☮️สาขาศาสนาและประเพณีหมายถึง ความสามารถประยุกต์ และปรับใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนาความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่า ให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบุคคล และสิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายทอดหลักศาสนา การบวชป่า การประยุกต์ประเพณี บุญประทายข้าว เป็นต้น

ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง จำนวน ๗ สาขา ประจำปี ๒๕๖๔

๑. สาขาเกษตรกรรม
๑)นายสมชาย ประสิทธิชัย ผู้นำแนวคิดการเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง
๒)นางเพ็ญศรี บุญธรรม การทำสวนผักลอยฟ้า ผักปลอกสารพิษ ชุมชนชลลดา

๒. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค)
๑)นายสำรวย ใสแวว การทำผ้าบาติก ชุมชนบุษกร รติยา
๒)นางจิรภัทร แสงสุวรรณ์ การทำพวงมาลัยผ้าใยบัว ชุมชนบุษกร – รติยา
๓)นายฉลอง สอดผักแว่น การทำเครื่องเงิน ประดับพลอย ชุมชน ป.ผาสุขนิเวศน์

๓. สาขาการแพทย์แผนไทย
๑)นายสมศักดิ์ สมหวัง วิทยากรนวดแผนไทยชุมชนชลลดา

๔. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑)นางธนกร ปัญญาศิริ ผู้นำการคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน ชุมชนกฤษดานคร ๑๑
๒)นางสาวปรียากร์ จาบทอง ผู้นำการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ชุมชนชายน้ำจามจุรี
๓)นางสาวน้ำใส เขตขาม ผู้นำการคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน ชุมชนหงส์ประยูร ๒

๕. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน
๑.นายบุญมี สินมี ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน ชุมชนวัดละหาร
๒.นางแล่ขา หลีกหีม ประธานกลุ่มผ้าทอลายขัดชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) ชุมชนเทพบัวทอง

๖. สาขาอาหาร
๑.นางญานิศา ลิ้มเจริญ OTOP น้ำสมุนไพร ๕ สี ชุมชนร่มโพธิ์
๒.นางสาวอภันตรี เลาะผู้ดี OTOP ซาลาเปาเมืองนนท์ ชุมชนฟาร์อีสบ้านใหญ่
๓.นางภัทรา นามวงษา OTOP เด่นซาลาเปา ชุมชนดวงทอง
๔.นายชุมพล อ่อนประไพ OTOP ขนมเปี้ยะโบราณ ชุมชนหงส์ประยูร
๕.นายคัมภีร์ ศรีจันทร์ OTOP บังมีน เนื้อย่าง - ไก่ย่าง ชุมชนฟาร์อีส – บ้านใหญ่
๖.นายยงยุทธ ศรีสวัสดิ์ OTOP น้องก้องมะพร้าวสด ชุมชน ม.๕ โสนลอย

๗. สาขาภาษาและวรรณกรรม
๑.นายขรรค์ไชย ไชยฤทธิ์ตรีคูณ ผู้แต่งหนังสือประวัติศาสตร์บางบัวทอง ๑๑๐ ปี ชุมชนชลลดาSearch