Card image cap

ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง

สำนักปลัดเทศบาล

นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์

 

 

Card image cap

รองปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง

สำนักปลัดเทศบาล

นายอุปถัมภ์ ปฎิทัศน์

Card image cap

รองปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง

สำนักปลัดเทศบาล

นางเอมอร ไม้งาม
Card image cap

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


สำนักปลัดเทศบาล

นายโวหาร ยะสารวรรณ

Card image cap

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางพรเพ็ญ อยู่สุข

Card image cap

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
(รักษาการสำนักการศึกษา)

สำนักการศึกษา

นางสาววิไลวัลย์ คำแสน

Card image cap

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน


กองวิชาการและแผนงาน

นางจิรฐา สุขเตชศิริCard image cap

ผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง

นางธนัญกานต์ สวนแก้ว

Card image cap

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

นางศุภมาส ขุนทอง

Card image cap

ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

นายประภาส สายบัว 

Card image cap

ผู้จัดการสถานธนานุบาล

สถานธนานุบาล

นายชัยสิทธิ์ เสวรันต์
Search