Card image cap

ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง

สำนักปลัดเทศบาล

นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์

 

 

Card image cap

รองปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง

สำนักปลัดเทศบาล

นายอุปถัมภ์ ปฎิทัศน์

Card image cap

รองปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง

สำนักปลัดเทศบาล

นางเอมอร ไม้งาม

Card image cap

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

นายโวหาร ยะสารวรรณ
Card image cap

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางพรเพ็ญ อยู่สุข

Card image cap

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
(รักษาการสำนักการศึกษา)

สำนักการศึกษา

นางสาววิไลวัลย์ คำแสน

Card image cap

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(รักษาการกองวิชการและแผนงาน)

กองวิชาการและแผนงาน

นายปรีชา สืบสันต์Card image cap

ผู้อำนวยการกองคลัง (รักษาการแทน)

กองคลัง

นางพรเพ็ญ อยู่สุข

Card image cap

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

นางศุภมาศ ขุนทอง

Card image cap

ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

นายประภาส สายบัว 


Card image cap

ผู้จัดการสถานธนานุบาล

สถานธนานุบาล

นายชัยสิทธิ์ เสวรันต์
Search