Card image cap

ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง

สำนักปลัดเทศบาล

นายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์

 

 

Card image cap

รองปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง

สำนักปลัดเทศบาล

นายณัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุล

Card image cap

รองปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง

สำนักปลัดเทศบาล

ว่าง
Card image cap

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

สำนักการศึกษา

นายทวีสิทธิ์ ฉิ่งแก้ว

Card image cap

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

นายโวหาร ยะสารวรรณCard image cap

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
(รักษาราชการแทน)

กองวิชาการและแผนงาน

นายทวีสิทธิ์ ฉิ่งแก้ว

Card image cap

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

นางศุภมาศ ขุนทอง
Card image cap

ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

นายประภาส สายบัว 

Card image cap

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางพรเพ็ญ อยู่สุขCard image cap

ผู้อำนวยการกองคลัง
(รักษาราชการแทน)

กองคลัง

นางพรเพ็ญ อยู่สุข

Card image cap

ผู้จัดการสถานธนานุบาล

สถานธนานุบาล

ว่าง
Search