User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

หมายเลขโทรศัพท์เทศบาลเมืองบางบัวทอง

โทร 02-571-7672 ถึง 76 ติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กด 0

ลำดับ สถานที่ หมายเลขภายนอก หมายเลขภายใน  
1 เลขานุการ นายกเทศมนตรี - 204  
2 ห้องนายกเทศมนตรี - 200  
3 เลขานุการ ปลัดเทศบาล - 300  
4 เลขานุการ รองปลัดเทศบาล - 304  
5 เลขานุการ รองปลัดเทศบาล - 305  
6 สำนักปลัดเทศบาล - 306  
7 งานทะเบียนราษฏรและบัตรประชาชน - 101  
8 งานรักษาความสงบ (เทศกิจ) - 205  
9 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 02-571-7679 -  
10 กองสวัสดิการสังคม - 310  
11 กองคลัง - 501  
12 งานแผนที่ภาษี - 506  
13 กองวิชาการและแผนงาน - 315  
14 งานนิติการ - 320-321  
15 ศูนย์ดำรงธรรม 02-571-7736 -  
16 กองช่าง - 404-408  
17 สำนักการศึกษา - 401-402  
18 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ - 600  
19 กองสาธารณสุข (งานธุรการ) - 601  
20 งานทันตกรรม - 602  
21 งานสุขาภิบาล - 603  
22 งานรักษาความสะอาด - 604  
23 งานการเงินและบัญชี - 605  
24 งานรับคำร้อง - ุ606  
25 งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค - 607  
26 ห้องยา - 608  
27 ห้องยา (หน้า Counter) - 609  
28 สถานธนานุบาล 02-571-7678    
29 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา 02-571-1909    
30 โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 02-920-3505    
31 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ (วัดบางไผ่) 02-571-0802    
32 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ (ชุมชนเอื้ออาทร) -    
33 ศูนย์นเรนทร / สายด่วนฉุกเฉิน 1669    

Search